Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2024

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET: REDW.ST, redwoodpharma.se

Perioden 1 januari – 31 mars 2024

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 396 (-3 981) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var -1,28 (-0,04) kr. Sammanläggningen av aktier i januari medför avvikelser i jämförelsetalen.

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • I januari genomfördes en sammanläggning av aktier, 100:1, innebärandes att 100 aktier lades samman till en (1) aktie.
  • Styrelsen beslutar om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner om initialt lägst ca. 10,7 MSEK och högst ca. 17,6 MSEK för att finansiera arbete fram till CE-godkännande. Redwood Pharma kallade till en extra bolagsstämma den 24 april för att godkänna styrelsens förslag.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Den 16 april 2024 avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 5 som emitterades i samband med Redwood Pharmas företrädesemission av units som genomfördes under augusti/september 2023. Totalt nyttjades 62 700 teckningsoptioner av serie TO 5 för teckning av 627 aktier, motsvarande en bruttolikvid om 6 270 SEK. 

VD har ordet

Redwood Pharma befinner sig i ett avgörande läge, där den kliniska utvecklingen för vår första produkt mot ögontorrhet, RP501, är genomförd och vi nu står inför slutspurten mot CE-märkning och kommersialiseringGivet ett positivt utfall i den föreslagna nyemissionen, och under förutsättning att de pågående diskussionerna med potentiella kommersiella samarbetspartners faller väl ut, skulle RP501 kunna börja generera intäkter redan vid årsskiftet 2025/2026.”

Baserat på vår avancerade teknologiplattform IntelliGel utvecklar vi nästa generations innovativa behandlingar mot ögontorrhet, ett vanligt och besvärande tillstånd där effektivare och mer användarvänliga behandlingar efterfrågas. Bolagets pipeline består av två unika projekt med kliniskt bevisad effekt, varav det längst framskridna – RP501 – nu är på väg mot CE-märkning och kommersialisering. Enligt en nyligen genomförd och omfattande analys av marknadsläget i Europa gör vi bedömningen att en lansering på endast ett begränsat antal marknader är tillräckligt för att generera intäkter som tar bolaget till ett positivt kassaflöde under första halvåret 2027.

Enligt marknadsanalysen kan vår medicintekniska produkt RP501 med sina unika egenskaper lanseras som en premiumprodukt på en prisnivå som ger en hög bruttomarginal. Vi har beslutat att prioritera EU5 och Sverige i det första skedet av en potentiell marknadslansering och vi arbetar nu intensivt med att identifiera en eller flera kommersiella partners för att etablera ett samarbete. 

För att möjliggöra kommersialiseringsprocessen för RP501 behöver vi stärka vår finansiella ställning. Teckningsoptionsprogrammet TO5, som var en viktig komponent i vår finansieringsstrategi, gav ett otillfredställande resultat trots att all operationell utveckling har gått enligt plan. Enligt vår nuvarande tidsplan förväntas vi kunna lämna in en ansökan om CE-märkning för RP501 under första kvartalet 2025, vilket kan möjliggöra en lansering i Europa vid årsskiftet 2025/2026. I mars föreslog vi därför en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som kan ge oss tillräckligt kapital för att gå i mål med CE-märkningen. Teckningsperioden löper under perioden 30 april – 14 maj, under förutsättning att förslaget får bifall på stämman.

I maj deltar vi i världens största årligen återkommande konferens inom ögonvård, Association for Research in Vision and Opthalmology, ARVO, i Seattle, USA. Konferensen samlar omkring 10 000 forskare och kliniskt verksamma läkare inom oftalmologiområdet från hela världen, samt representanter för globala och regionala läkemedels- och medtechföretag. Vi ser fram emot att få möjligheten att presentera våra kliniska resultat för RP501 vid ett forum där världens ögonexpertis samlas och där det dessutom finns utmärkta möjligheter till partnerdiskussioner. 

Redwood Pharma befinner sig i ett avgörande läge, där den kliniska utvecklingen för vår första produkt mot ögontorrhet, RP501, är genomförd och där vi nu står inför slutspurten mot CE-märkning och kommersialisering. Givet ett positivt utfall i den föreslagna nyemissionen, och under förutsättning att de pågående diskussionerna med potentiella kommersiella samarbetspartners faller väl ut, skulle RP501 kunna börja generera intäkter redan vid årsskiftet 2025/2026. 

VD, Martin Vidaeus

Om Redwood Pharma och dess marknad

Redwood Pharma utvecklar innovativa behandlingar mot torra ögon (Dry Eye Disease, DED). Bolaget har två utvecklingsprogram baserade på drug delivery-plattformen IntelliGel för utveckling av behandlingar riktade mot personer som lider av olika former av ögontorrhet:

  • Den medicintekniska produkten RP501 utvecklas som en egenvårdsprodukt för behandling av torra ögon hos både män och kvinnor i alla åldrar.
  • Läkemedelskandidaten RP101 utvecklas för behandling av kvinnor som efter klimakteriet drabbas av måttliga till svåra besvär av torra ögon. Behandlingen tillför östrogen i låg dos längst fram i ögat.

RP501: En medicinteknisk behandling för lindring av mild ögontorrhet

Allt fler människor lider av tillfällig ögontorrhet. Orsakerna till detta är flera, men främst beror det på en åldrande befolkning och ökad skärmtid vid datorer och mobila enheter. Befintliga produkter på marknaden, som lågteknologiska tårersättningsmedel, används flera gånger om dagen – i vissa fall fler än 10 gånger – för att få effekt. Med RP501 kan en eller två behandlingar per dag vara tillräckligt för att lindra symptomen. Dessa positiva resultat har dokumenterats i en klinisk prövning som även visade produktens gynnsamma säkerhetsprofil och tolerabilitet hos både män och kvinnor över 18 år, med och utan kontaktlinser.

RP101: En läkemedelsbehandling av måttlig till svår kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet

Bolaget utvecklar en östrogenbaserad lokal lågdosbehandling för kvinnor efter klimakteriet som lider av kroniskt torra ögon. För närvarande finns inga tillräckligt tillförlitliga behandlingar för kvinnor med måttliga till svåra symtom. RP101 bedöms ha potential för att bli den första hormonbehandlingen av ögontorrhet för denna patientgrupp. Den riktar sig mot de specifika underliggande biologiska mekanismerna och ökar produktionen av tårvätska.

Storleken på den globala marknaden för ögontorrhet

Den totala globala marknaden (2019) för ögontorrhet (Dry Eye Disease) uppskattas till 5,3 miljarder USD och beräknas växa till 8,7 miljarder USD år 2030[1].

Drug delivery-plattformen IntelliGel

Redwood Pharma innehar de globala rättigheterna till IntelliGel-plattformen inom oftalmologi. IntelliGel är en så kallad drug delivery-plattform som kontrollerar frisättningen av ett läkemedel och gör att den aktiva substansen kan verka under en längre tid vilket i sin tur kan göra det möjligt att reducera antalet administrationstillfällen. Bolaget ser en potential i att plattformen kan skapa ytterligare affärsmöjligheter genom att flera ögon läkemedel kan omformuleras, doseras mer effektivt och öka bekvämligheten och säkerheten för patienten. 

Marknadens drivkrafter

Det finns flera anledningar till att marknaden för bolagets produkter förväntas växa. De främsta orsakerna är bristen på effektiva behandlingar som ger patienterna lättnad mot kroniskt torra ögon och en åldrande befolkning där kroniskt torra ögon förekommer oftare.

Orsakerna till kronisk ögontorrhet varierar och det finns idag ingen gemensam medicinsk lösning för alla typer av problem. Nya produkter är under utveckling. Dessa riktar sig huvudsakligen mot inflammation i ögat som kan vara en följd av för lite tårvätska. Produktutveckling och innovation förväntas också bidra till den totala marknadstillväxten.

Det finns idag även ett uttalat behov av behandlingsformuleringar som minimerar antalet doser per dag. Drug delivery-plattformen IntelliGel utgör därför en marknadsmöjlighet i sig.

Viktiga samarbeten

Företagets kärnkompetens ligger inom produktutveckling. För att utveckla RP501 och RP101 och andra nya ögon produkter använder företaget sitt omfattande nätverk av experter inom tillverkning, marknadsföring, preklinisk och klinisk utveckling samt experter inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

Affärsmål / Intäktsmodell

Redwood Pharmas strategi är att utveckla RP501 fram till en färdig och marknadsgodkänd produkt och genom partnerskap med kommersiella aktörer introducera produkten på marknaden, inledningsvis i Europa. Givet rätta omständigheter kan bolaget även komma att kommersialisera produkten i egen regi på utvalda geografiska marknader, ett alternativ som skulle ge Bolaget möjligheter att generera intäkter genom regionala licensarrangemang och egen försäljning.

Bolaget utvärderar för närvarande möjligheten att avyttra eller ut-licensiera det kliniska RP101-programmet till en större branschaktör. Ett sådant avtal skulle skapa affärsintäkter för Redwood Pharma i form av betalningar vid uppnådda milstolpar och framtida royalties.

[1] Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2020-2030, Transparency Market Research

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under perioden 1 januari – 31 mars 2024. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser Valutakursvinster. Bolagets kostnader avser till huvudsakligen del utvecklings-, projekt- och administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 31 mars 2024 uppgår till -3 396 (-3 981) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 31 mars 2024 till 817 (4 730) Tkr. Soliditeten uppgick till 87 (88) %. Bolagets eget kapital uppgick till 10 189 (12 245) Tkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -3 462 (-4 964) Tkr.

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari – 31 mars 2024 inte genomfört några investeringar. 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med företrädesemissionen som avslutades i september 2023 gjordes en noggrann redogörelse för de risker som är förknippade med bolagets verksamhet. Risker och osäkerhetsfaktorer finns redovisade i det prospekt som upprättades i samband med emissionen och som finns att tillgå på bolagets hemsida, https://redwoodpharma.se/wp-content/uploads/2023/08/Redwood-Pharma-AB-Prospekt-FINAL.pdf.  Dock pga det ansträngda finansiella läget och låg kassa, bedömer styrelsen att sannolikheten för riskerna relaterade till aktiens likviditet och aktiekursens utveckling är medelhög snarare än låg, som uttryckt i det hänvisade prospektet.

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29 
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com 

Stockholm den 23 april 2024

Ulf Björklund, Ordförande 
Martin Vidaeus, VD, ledamot
Tom Rönnlund, ledamot
Håkan Magnusson, ledamot

Finansiell kalender

Bolagsstämma, 27 juni 2024
Delårsrapport Januari – juni 2024, 29 aug 2024
Delårsrapport Januari – september 2024, 13 nov 2024
Bokslutskommuniké 2024, 12 feb 2025

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2024.

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2024-04-23