Bolagsordning


BOLAGSORDNING REDWOOD PHARMA AB (PUBL)

Organisationsnummer: 556885-1280

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Redwood Pharma AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall utveckla, producera och marknadsföra läkemedel samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2 300 000 kronor och högst 9 200 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 11 500 000 och högst 46 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse och revisorer

Styrelsen består av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter med högst fyra (4) suppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses minst en (1) och högst (2) revisorer eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

§ 8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.  

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9. Föranmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

§ 10. Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 11. Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Val av en eller två justeringsmän;
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 5. Godkännande av dagordning;
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
 8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor eller revisionsbolag;
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 13. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning antagen vid årsstämma den 30 maj 2018.