Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Redwood Pharmas företrädesemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, RYSSLAND, BELARUS, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Styrelsen för Redwood Pharma AB (publ) (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 31 oktober 2022 (”Prospektet”). Tilläggsprospektet har i dag godkänts av Finansinspektionen och sedermera offentliggjorts på Bolagets, Erik Penser Banks samt Finansinspektionens respektive hemsidor. Teckningsperioden i den företrädesemission av units som Bolaget offentliggjorde den 22 september 2022 förlängs därmed med en dag och avslutas i stället fredagen den 18 november 2022.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Redwood Pharma den 9 november 2022 träffade en överenskommelse med Bolagets verkställande direktör Martin Vidaeus om ett kortfristigt lånelöfte om 1 MSEK. Syftet med avtalet är att stärka rörelsekapitalet inför slutförandet av Företrädesemissionen. Förbindelsen löper med noll (0) procent ränta på eventuellt utbetalt belopp, det utgår ingen uppläggningsavgift samt att lånelöftet förfaller den 31 december 2022. Vid sen återbetalning utgår ränta enligt räntelagen.

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i den företrädesemission som Redwood Pharma offentliggjorde den 22 september 2022 (“Företrädesemissionen“) har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom tre arbetsdagar efter offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 18 november 2022. Återkallelse ska ske skriftligen till Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm eller via e-post till emission@penser.se. Investerare som anmält sig för teckning av units genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av units behöver denne ej vidta några åtgärder.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på www.penser.sewww.redwoodpharma.se samt  www.fi.se. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissonen hänvisas till Prospektet och Tilläggsprospektet.

För ytterligare information kontakta:

Martin Vidaeus, VD – Redwood Pharma AB (publ)

Telefon: +46 855 93 47 37

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma utvecklar oftalmologiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet behandlingar per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, REDW, (SE0008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2022-11-15