Företrädes­emission


Information

Teckningsperiod: 3–17 november 2022

Handel med uniträtter: 3–14 november 2022

Teckning med företrädesrätt: 

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämma som avses hållas den 25 oktober 2022. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) unit, som i sin tur består av åtta (8) nya aktier och två (2) nya teckningsoptioner av serie 2022/2023:1, och innebär att Redwood Pharma som högst kan tillföras cirka 33,2 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskursen: Uppgår till 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie.

Säkerställande: 

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från Martin Vidaeus, VD för Redwood Pharma, om 0,25 MSEK, motsvarande ca 0,75 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandet. Därutöver har Redwood Pharma ingått avtal om emissionsgarantier med externa investerare om sammantaget ca 12,75 MSEK, motsvarande ca 38,4 procent av Företrädesemissionen. Erhållna teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår därmed till ca 13,0 MSEK, motsvarande ca 39,2 procent av Företrädesemissionen.

Teckningsoption: 

En (1) teckningsoption av serie 2022/2023:1 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske under perioden 22 februari – 8 mars 2023 till ett lösenpris motsvarande 0,20 SEK per aktie. Detta innebär att Redwood Pharma, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan komma att tillföras ytterligare cirka 8,3 MSEK.

Mer information tillkommer innan extra bolagsstämman och företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Fler än 300 miljoner människor världen över lider av ögontorrhet (dry eye disease, DED) och Bolagets bedömning är att det idag inte finns någon medicinsk eller kirurgisk behandling som kan återskapa en normal tårsekretion eller tårfunktion. Patienter som söker behandling hänvisas till olika tårersättningsmedel som endast ger tillfällig lindring och som kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharma utvecklar behandlingar mot ögontorrhet där effekt uppvisas inom två doseringar per dag. Baserat på Bolagets innovativa drug delivery-plattform arbetar Redwood Pharma för närvarande med två program:

  • Den medicintekniska produkten RP501 utvecklas för behandling av mildare former av ögontorrhet hos både män och kvinnor i alla åldrar.
  • Läkemedelskandidaten RP101 utvecklas för behandling av kvinnor som efter klimakteriet drabbas av måttliga till svåra besvär av torra ögon. Behandlingen tillför östrogen i låg dos direkt till de celler i ögat som producerar tårvätska. 

Utveckling av RP501

Redwood Pharmas strategi är att utveckla RP501 till en färdig och marknadsgodkänd produkt och att sedan lansera densamma i egen regi eller tillsammans med kommersiella partners i utvalda geografier. För RP101 är målsättningen att etablera partnerskap med ett eller flera läkemedelsbolag, baserat på den studiedata som genererats avseende läkemedelskandidatens säkerhet, effekt och användarbarhet. För att realisera värdet av sina produkter avser Redwood Pharma ingå partnerskap med större läkemedelsföretag som har fullgoda marknadsresurser, produktionskapaciteter, distributionsnätverk och försäljningsorganisationer. 

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

25 oktober 2022Extra bolagsstämma beslut om Företrädesemissionen
28 oktober 2022Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
31 oktober 2022Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
31 oktober 2022Offentliggörande av prospekt
1 november 2022Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
3–14 november 2022Handel med teckningsrätter vid Nasdaq First North GM
3–17 november 2022Teckningsperiod
22 november 2022Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl KB är finansiell respektive legal rådgivare till Redwood Pharma i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se). För mer information, besök www.redwoodpharma.se