Redwood Pharma ger en uppdatering om bolagets framtid

Stockholm, 23 maj 2024. Redwood Pharma AB (publ) meddelar idag att bolaget utvärderar potentiella lösningar för att adressera sin ansträngda finansiella situation. Detta mot bakgrund av att lägstanivån inte uppnåtts i den nyemission som annonserades den 21 mars 2024, vilket resulterat i att bolaget inte har tillräckliga medel för att betala sina utestående skulder. Styrelsen har inlett förhandlingar med bolagets fordringsägare och samtidigt initierat en process med målsättningen att skyndsamt avyttra alla tillgångar. Ett eventuellt överskott av försäljningen kommer att överföras till aktieägarna och styrelsen kommer därefter att vid en extra bolagsstämma föreslå att bolaget avregistreras från Nasdaq First North Growth Market och likvideras.  

Redwood Pharma har gjort betydande investeringar i utvecklingen av nästa generations behandlingar för ögontorrhet, baserade på den patenterade och unika IntelliGel-formuleringen. Sedan en strategisk översyn år 2021 har bolaget fokuserat sina ansträngningar på att föra utvecklingsprogrammet RP501 till marknaden som en registrerad medicinteknisk produkt, med aktiviteter inriktade på ett CE-godkännande för de europeiska marknaderna.

Den 21 mars 2024 offentliggjorde Redwood Pharma en företrädesemission med målet att tillföra bolaget minst 10,7 MSEK och högst 17,6 MSEK för att finansiera de aktiviteter som krävs fram till inlämnandet av en CE-ansökan till de europeiska myndigheterna. Den 22 maj 2024 meddelades att det slutliga utfallet i företrädesemissionen inte hade nått upp till miniminivån om 10,7 MSEK och att styrelsen därför beslutat att avbryta företrädesemissionen.

De tillgängliga medlen i bolaget kommer inte att tillåta ytterligare arbete för att slutföra en CE-ansökan och bolaget har för närvarande inte tillräckliga kassareserver för att uppfylla sina utestående åtaganden gentemot fordringsägarna. Styrelsen har därför, tillsammans med ledningen, noggrant utvärderat olika alternativ för bolaget, dess fordringsägare och aktieägare.

Redwood Pharma har inlett förhandlingar med befintliga kreditgivare om att förlänga betalningsvillkoren i syfte att skapa finansiellt utrymme att genomföra en snabb process för att avyttra bolagets tillgångar, inklusive programmen RP501 och RP101 samt formuleringsteknologin IntelliGel. Syftet är att generera kapital för att uppfylla kreditförpliktelserna och därefter skifta eventuella återstående finansiella medel till bolagets aktieägare. Efter att denna process slutförts kommer styrelsen föreslå att bolaget avregistreras från Nasdaq First North Groth Market och därefter likvideras. Det finns inga garantier för att denna process kommer att bli framgångsrik eftersom den bland annat är beroende av en överenskommelse om förlängda betalningsvillkor med alla bolagets fordringsägare.

”Vi beklagar djupt att Redwood Pharma måste genomgå denna process, men mot bakgrund av det rådande finansieringsklimatet och bolagets finansiella situation är det tyvärr nödvändigt. Styrelsen och ledningen är fast beslutna att utforska alla potentiella alternativ som på bästa sätt kan möta våra aktieägares och fordringsägares intressen”, säger Redwood Pharmas styrelseordförande, Ulf Björklund.

Styrelsen har inte fastställt någon specifik tidsram för att slutföra ovannämnda åtgärder. Redwood Pharma strävar efter öppenhet och kommer att hålla sina aktieägare uppdaterade om viktiga händelser under hela processen med beaktande av de informationsskyldigheter som framgår av tillämpliga lagar och förordningar.

För ytterligare information:
Martin Vidaeus – vd, telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Ulf Björklund – styrelseordförande, telefon: 070-667 04 40
E-post: ulf.bjorklund@redwoodpharma.com

Denna information är sådan som Redwood Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-23 13:00 CET.

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2024-05-23