Redwood Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké 2023

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET: REDW.ST, redwoodpharma.se

Perioden 1 januari–31 december 2023

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -13 509 (-13 048) Tkr.
 • Resultat per aktie för perioden var -0,10 (-0,31) kr.

Perioden 1 oktober–31 december 2023

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 705 (-4 912) Tkr.
 • Resultat per aktie för perioden var -0,01 (-0,05) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Redwood Pharma AB genomförde under januari månad en kvittningsemission motsvarande ett belopp om ­928 000 kronor till ett antal garanter under den senaste företrädesemissionen. Bolaget tillfördes 921 553 kronor i samband med inlösen av teckningsoptionen TO4.
 • Bolaget meddelade resultaten från klinisk studie med RP501, en medicinteknisk egenvårdsprodukt som utvecklas för behandling av ögontorrhet. Resultaten visade att RP501:s säkerhetsprofil var god och att 7 av 10, respektive 8 av 10, symtomatiska effektmått förbättrades under behandlingen i de två studiegrupperna (med och utan kontaktlinser).
 • Redwood Pharma genomförde ytterligare förberedelser inför produktionsuppskalningen av bolagets medicintekniska produkt RP501. Som en del av förberedelserna har Redwood Pharma investerat i och installerat utrustning hos bolagets tillverkningspartner.
 • Vid årsstämman valdes två nya ledamöter in i styrelsen, Tom Rönnlund och Håkan Magnusson, som båda har gedigen erfarenhet inom både läkemedels- och medicinteknikbranschen. Ulf Björklund valdes som ny styrelseordförande och Martin Vidaeus valdes som ledamot (omval).
 • Redwood Pharma kallade till en extra bolagsstämma samt genomförde en företrädesemission under augusti/september som tecknades till totalt cirka 50 procent inklusive teckningsförbindelser och garantiåtagande. Bolaget tillförs därmed cirka 15,8 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen nyemitterades således 158 176 497 aktier och 105 450 998 teckningsoptioner av serie TO 5.
 • I samband med emissionen efter sommaren genomförde bolaget en kvittningsemission till vissa garanter i företrädesemissionen bestående av totalt 1 759 998 nya aktier och 1 173 332 nya teckningsoptioner av serie TO 5. Redwood Pharma betalade också tillbaka ett brygglån på 5,5 Mkr. Bolaget har inga utestående lån vid publicering av bokslutskommunikén.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Bolaget genomförde en sammanläggning av aktier (en så kallade omvänd aktiesplit) för att primärt reducera volatiliteten i aktiens prissättning och effektivisera administrationen kring aktiehandeln. En aktieägare som innehar 100 aktier i bolaget före sammanläggningen äger 1 aktie efter. Effekten av sammanläggning syntes på aktieägares depåer den 8 februari 2024.
 • Under 2023 uppnådde vi flera viktiga milstolpar som krävs inför den regulatoriska processen med att få CE-märkning för bolagets medicintekniska behandling av ögontorrhet, RP501. 

VD har ordet

Under 2023 uppnådde vi flera viktiga milstolpar som krävs inför den regulatoriska processen med att få CE-märkning för bolagets medicintekniska behandling av ögontorrhet, RP501.

För att möta den framtida globala efterfrågan av vår innovativa behandling av ögontorrhet, RP501, har vi under det sista kvartalet 2023 arbetat intensivt med att optimera tillverkningsprocessen inför etableringen av en storskalig produktion. Vi har investerat i teknisk utrustning hos vår tillverkningspartner Rommelag/Maropack som vidareutvecklar tillverkningsprocessen för storskalig produktion. En storskalig produktion är en nyckelkomponent för att få CE-märkning för RP501. Under året har vi dessutom uppnått flera andra viktiga milstolpar som krävs inför den regulatoriska processen med att få en CE-märkning för RP501. De positiva resultat vi genererade i den kliniska studien med RP501 lade grunden för den fortsatta utvecklingen och marknadsbearbetningen. 

Vi har under årets sista kvartal deltagit i flera partneringevent där vi haft intressanta dialoger med potentiella samarbetspartners om både RP501 och vår läkemedelskandidat RP101, som kombinerar vår teknologi med låga doser östrogen för behandling av kvinnor efter klimakteriet som drabbas av måttliga till svåra besvär av torra ögon. Dessutom har vi sett ett stort intresse för vår drug delivery-teknologi IntelliGel, en unik, patentskyddad teknologi och formulering som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat men därefter omedelbart omvandlas till en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. IntelliGel har potential att agera bärare av aktiva substanser vid behandlingar av olika ögonsjukdomar och ligger till grund för våra innovativa behandlingar.

I augusti/september 2023 genomförde vi en företrädesemission för att finansiera utvecklingen av en storskalig tillverkningsprocess samt löpande arbete för att säkra en CE-märkning, och vi är på god väg in i de utvecklingssteg som vi har åtagit oss. Det tillhörande teckningsoptionsprogrammet TO5 som med teckningsperiod under april kommer vid fullt nyttjande ge ca. 10 Mkr, vilket är nödvändigt för att slutföra arbetet med att ta fram all dokumentation som krävs för att ansöka om CE-märkning. Som jag nämnt tidigare har vi de största investeringarna som krävs för den kliniska utvecklingen av en medicinteknisk produkt bakom oss, vilket minskar risknivån i bolaget.

Efter periodens utgång har vi också genomfört en sammanläggning av aktier, en så kallad omvänd aktiesplit, i syfte att reducera volatiliteten i aktiens prissättning och effektivisera administrationen kring aktiehandeln. Resultatet av sammanläggningen innebar att priset per aktie ökade signifikant, eftersom bolagets totala marknadsvärde fördelades på ett betydligt lägre antal aktier. Det faktiska värdet av aktieägarnas innehav påverkades dock inte av sammanläggningen. 

Redwood Pharmas fokus ligger framgent på CE-märkning och storskalig produktion av RP501 samt att följa upp det intresse vi sett för vårt andra utvecklingsprojekt RP101 och att utvärdera möjliga samarbeten kring vår drug delivery-plattform. Efter en gedigen utvecklingsperiod är det med spänning jag ser fram emot att under innevarande år gå in i nästa fas i bolagets utveckling med fokus på marknadsintroduktion och kommersialisering. 

Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma

Om Redwood Pharma och dess marknad

Redwood Pharma utvecklar innovativa behandlingar mot torra ögon (Dry Eye Disease, DED). Bolaget har två utvecklingsprogram baserade på drug delivery-plattformen IntelliGel för utveckling av behandlingar riktade mot personer som lider av olika former av ögontorrhet:

 • Den medicintekniska produkten RP501 utvecklas som en egenvårdsprodukt för behandling av torra ögon hos både män och kvinnor i alla åldrar.
 • Läkemedelskandidaten RP101 utvecklas för behandling av kvinnor som efter klimakteriet drabbas av måttliga till svåra besvär av torra ögon. Behandlingen tillför östrogen i låg dos längst fram i ögat.

RP501: En medicinteknisk behandling för lindring av mild ögontorrhet

Allt fler människor lider av tillfällig ögontorrhet. Orsakerna till detta är flera, men främst beror det på en åldrande befolkning och ökad skärmtid vid datorer och mobila enheter. Befintliga produkter på marknaden, som lågteknologiska tårersättningsmedel, används flera gånger om dagen – i vissa fall fler än 10 gånger – för att få effekt. Med RP501 kan en eller två behandlingar per dag vara tillräckligt för att lindra symptomen. Dessa positiva resultat har dokumenterats i en klinisk prövning som även visade produktens gynnsamma säkerhetsprofil och tolerabilitet hos både män och kvinnor över 18 år, med och utan kontaktlinser.

RP101: En läkemedelsbehandling av måttlig till svår kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet

Bolaget utvecklar en östrogenbaserad lokal lågdosbehandling för kvinnor efter klimakteriet som lider av kroniskt torra ögon. För närvarande finns inga tillräckligt tillförlitliga behandlingar för kvinnor med måttliga till svåra symtom. RP101 bedöms ha potential för att bli den första hormonbehandlingen av ögontorrhet för denna patientgrupp. Den riktar sig mot de specifika underliggande biologiska mekanismerna och ökar produktionen av tårvätska.

Storleken på den globala marknaden för ögontorrhet

Den totala globala marknaden (2019) för ögontorrhet (Dry Eye Disease) uppskattas till 5,3 miljarder USD och beräknas växa till 8,7 miljarder USD år 2030[1].

Drug delivery-plattformen IntelliGel

Redwood Pharma innehar de globala rättigheterna till IntelliGel-plattformen inom oftalmologi. IntelliGel är en så kallad drug delivery-plattform som kontrollerar frisättningen av ett läkemedel och gör att den aktiva substansen kan verka under en längre tid vilket i sin tur kan göra det möjligt att reducera antalet administrationstillfällen. Bolaget ser en potential i att plattformen kan skapa ytterligare affärsmöjligheter genom att flera oftalmologiska läkemedel kan omformuleras, doseras mer effektivt och öka bekvämligheten och säkerheten för patienten. 

Marknadens drivkrafter

Det finns flera anledningar till att marknaden för bolagets produkter förväntas växa. De främsta orsakerna är bristen på effektiva behandlingar som ger patienterna lättnad mot kroniskt torra ögon och en åldrande befolkning där kroniskt torra ögon förekommer oftare.

Orsakerna till kronisk ögontorrhet varierar och det finns idag ingen gemensam medicinsk lösning för alla typer av problem. Nya produkter är under utveckling. Dessa riktar sig huvudsakligen mot inflammation i ögat som kan vara en följd av för lite tårvätska. Produktutveckling och innovation förväntas också bidra till den totala marknadstillväxten.

Det finns idag även ett uttalat behov av behandlingsformuleringar som minimerar antalet doser per dag. Drug delivery-plattformen IntelliGel utgör därför en marknadsmöjlighet i sig.

Viktiga samarbeten

Företagets kärnkompetens ligger inom produktutveckling. För att utveckla RP501 och RP101 och andra nya oftalmologiska produkter använder företaget sitt omfattande nätverk av experter inom tillverkning, marknadsföring, preklinisk och klinisk utveckling samt experter inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

Affärsmål / Intäktsmodell

Redwood Pharmas strategi är att utveckla RP501 fram till en färdig och marknadsgodkänd produkt och genom partnerskap med kommersiella aktörer introducera produkten på marknaden, inledningsvis i Europa. Givet rätta omständigheter kan bolaget även komma att kommersialisera produkten i egen regi på utvalda geografiska marknader, ett alternativ som skulle ge Bolaget möjligheter att generera intäkter genom regionala licensarrangemang och egen försäljning.

Bolaget utvärderar för närvarande möjligheten att avyttra eller ut-licensiera det kliniska RP101-programmet till en större branschaktör. Ett sådant avtal skulle skapa affärsintäkter för Redwood Pharma i form av betalningar vid uppnådda milstolpar och framtida royalties.

[1] Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2020-2030, Transparency Market Research

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under perioden 1 januari – 31 december 2023. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser Valutakursvinster. Bolagets kostnader avser till huvudsakligen del utvecklings-, projekt- och administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 31 december 2023 uppgår till -13 509 (-13 048) Tkr. Rörelseresultatet för perioden 1 oktober – 31 december 2023 uppgår till -2 705 (-4 912) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 31 december 2023 till 4 279 (11 253) Tkr. Soliditeten uppgick till 94 (84) %. Bolagets eget kapital uppgick till 13 585 (15 304) Tkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -15 497 (-15 708) Tkr.

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari – 31 december 2023 investerat 3 942 Tkr avseende materiella anläggningskostnader.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med företrädesemissionen som avslutades i september 2023 gjordes en noggrann redogörelse för de risker som är förknippade med bolagets verksamhet. Inga nya risker har därefter kunnat identifieras. Risker och osäkerhetsfaktorer finns redovisade i det prospekt som upprättades i samband med emissionen och som finns att tillgå på bolagets hemsida, https://redwoodpharma.se/wp-content/uploads/2023/08/Redwood-Pharma-AB-Prospekt-FINAL.pdf

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2022-01-0120 738 771
Nyemission i september75 464 464
Utgående antal 2022-12-3196 203 235
Nyemission i januari4 607 767
Teckningsoptioner i mars4 640 000
Nyemission i september158 176 497
Riktad kvittningsemission september1 759 998
Utgående antal 2023-12-31265 387 497

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29 

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com 

Stockholm den 15 februari 2024

Ulf Björklund, Ordförande 
Martin Vidaeus, VD, ledamot
Tom Rönnlund, ledamot
Håkan Magnusson, ledamot

Finansiell kalender

Delårsrapport jan–mar 20248 maj 2024
Bolagsstämma29 maj 2024
Delårsrapport jan–jun 202429 aug 2024
Delårsrapport jan–sep 202413 nov 2024
Bokslutskommuniké 202412 feb 2025

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2023.

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2024-02-15