Kommuniké från extra bolagsstämma i Redwood Pharma AB 

2024-01-19 12:00:00

Extra bolagsstämma i Redwood Pharma AB (Publ) ägde rum under fredagen den 19 januari 2024. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Beslut om sammanläggning av aktier

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att genomföra en sammanläggning av aktier 100:1, innebärandes att 100 aktier läggs samman till en (1) aktie. Vidare beslutade stämman om att styrelsen bemyndigas till att fastställa den dag då sammanläggningen skall verkställas och vidta de övriga åtgärder som erfordras för att kunna genomföra sammanläggningen. Styrelsen förväntas indikativt att kommunicera fastställd tidsplan så snart stämmobeslut har registrerats hos Bolagsverket. 

Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att justera bolagsordningen för att möjliggöra genomföra beslutad sammanläggning av aktier.  

Nuvarande lydelse: 

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet utgör lägst 13 181 375,25 kronor och högst 52 725 501 kronor.   

§ 5 Antal aktier  

Antalet aktier skall vara lägst 263 627 505 och högst 1 054 510 020 stycken. 

Ny lydelse: 

§ 4 Aktiekapital  

Aktiekapitalet utgör lägst 13 269 375 kronor och högst 53 077 500 kronor.   

§ 5 Antal aktier  

Antalet aktier skall vara lägst 2 653 875 och högst 10 615 500 stycken.

Beslut om utjämningsemission av aktier

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att genomföra en riktad nyemission om 3 aktier i syfte att erhålla ändamålsenligt antal aktier inför sammanläggningen av aktier enligt separat beslut. De nyemitterade aktierna ska ställas till förfogande för vederlagsfri utjämning av aktieinnehav som inte är jämnt delbara med etthundra (100). Teckningskurs i den riktade emissionen är 0,05 kronor (motsvarande aktiens kvotvärde) och rätt att teckna tillkommer Nordic Issuing AB för vidare överlåtelse genom Euroclears försorg.

För fullständiga villkor för sammanläggningen av aktier, och utjämningsemission, se pressmeddelande med kallelse till extra bolagsstämma, publicerad den 19 december 2023: https://news.cision.com/se/redwood-pharma/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-redwood-pharma-ab,c3895763

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Martin Vidaeues – VD, Telefon: 070 232 29 29 E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

2024-01-19