Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari–september 2023

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET: REDW.ST, redwoodpharma.se

Perioden 1 januari – 30 september 2023

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10 804 (-8 136) Tkr.
 • Resultat per aktie för perioden var -0,11 (-0,39) kr

Perioden 1 juli – 30 september 2023

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 835 (-3 028) Tkr.
 • Resultat per aktie för perioden var -0,03 (-0,15) kr

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Redwood Pharma AB meddelade resultaten från en fördjupad analys av data från bolagets tidigare kommunicerade kliniska studie med RP501, en medicinteknisk egenvårdsprodukt som utvecklas för behandling av ögontorrhet. Analysen bekräftar de positiva resultaten som presenterades i maj och visar att RP501:s säkerhetsprofil var god och att 7 av 10, respektive 8 av 10, symtomatiska effektmått förbättrades under behandlingen i de två studiegrupperna.
 • Redwood Pharma kallade till en extra bolagsstämma samt genomförde en företrädesemission som tecknades till totalt cirka 50 procent inklusive teckningsförbindelser och garantiåtagande. Bolaget tillförs därmed cirka 15,8 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen nyemitterades således 158 176 497 aktier och 105 450 998 teckningsoptioner av serie TO 5.
 • I samband med emissionen genomförde bolaget en kvittningsemission till vissa garanter i företrädesemissionen bestående av totalt 1 759 998 nya aktier och 1 173 332 nya teckningsoptioner av serie TO 5. Redwood Pharma betalade också tillbaka ett brygglån på 5,5 Mkr. Bolaget har inga utestående lån vid delårsrapportens publicering.

Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

VD har ordet

De positiva resultaten från vår kliniska studie öppnar upp för mer initierade partnerdialoger inför kommersialiseringen av RP501 och kommer att ligga till grund för den regulatoriska processen med att få en CE-märkning.

Med starka resultat från en klinisk studie av vår innovativa behandling av ögontorrhet, RP501, har vi under kvartalet fokuserat på att sprida kunskap om produkten inför kommersialiseringsprocessen. RP501 är baserad på en unik, patentskyddad teknologi och formulering som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat men därefter omedelbart omvandlas till en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Detta till skillnad från tårersättningsprodukter som kräver frekvent behandling. RP501 medför därmed en potentiellt betydande fördel avseende följsamhet i behandlingen av ögontorrhet.

I slutet av augusti presenterade vi en fördjupad analys av RP501-studien, som visade att produkten har en god säkerhetsprofil och att behandlingen förbättrade majoriteten av de symtomatiska effektmått som mättes. Studiedeltagarna var indelade i två grupper beroende på om de bar kontaktlinser eller ej och innefattade både män och kvinnor i olika åldrar. I gruppen med kontaktlinsbärare visades statistiska signifikanta symtomförbättringar i 8 av totalt 10 effektmått som brännande känsla, sveda och klåda i ögat, medan gruppen som inte bar kontaktlinser nådde statistiska signifikanta symtomförbättring i 7 av 10 effektmått. Detta uppnåddes när patienterna administrerades en till två droppar dagligen. 79 procent av deltagarna ansåg dessutom att produkten var enkel att använda.

Tillsammans med tidigare genererade data har vi med dessa studieresultat ett robust underlag som tydligt visar produktens potential för personer som lider av ögontorrhet, såväl kvinnor som män i olika åldrar och med och utan kontaktlinser. Det finns ett stort behov av såväl effektiva som användarvänliga produkter för behandling av ögontorrhet och vi är övertygade om att vi har ett fantastiskt utgångsläge med denna nästa generations innovativa behandling. Vår ambition är att bli förstahandsvalet bland behandlingar för personer som lider av ögontorrhet.

De betydande investeringar som krävs för den kliniska utvecklingen av en medicinteknisk produkt ligger därmed bakom oss, något som minskar risknivån i bolaget väsentligt. Nu kan vi fokusera på att säkra en CE-märkning, en storskalig tillverkningsprocess och finna kommersiella samarbetspartners. För att initiera dessa aktiviteter genomförde vi under det tredje kvartalet en företrädesemission av units som gav ett kapitaltillskott på 15,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Med finansieringen kan vi nu arbeta vidare med dokumentationen inför en CE-märkning samt optimera vår produktionsprocess. Under kommande 12 månader väntar ett intensivt arbete med uppskalning och optimering av en fullskalig produktion av RP501 hos vår kontraktstillverkare Rommelag/Maropack i Schweiz. Målet är att säkerställa en produktionsprocess som är både tillförlitlig och kostnadseffektiv.

Slutsatserna från vår kliniska studie stärker inte bara vår tro på RP501 utan även på vår drug delivery-teknologi IntelliGel, som har potential att agera bärare av aktiva substanser vid behandlingar av olika ögonsjukdomar. IntelliGel använder vi även i vår läkemedelskandidat RP101, som kombinerar vår teknologimed låga doser östrogen för behandling av kvinnor efter klimakteriet som drabbas av måttliga till svåra besvär av torra ögon.

I november deltog Redwood Pharma i Europas största investerar- och partneringmöte, BIO-Europe, som ägde rum i München. Konferensen var ett unikt tillfälle att möta potentiella samarbetspartners där vi för första gången på bred front kunde presentera resultaten från den kliniska studien. BIO-Europe är en tredagarskonferens som samlar branschföreträdare från hela industrin, från innovativa biotechbolag till de stora läkemedelsbolagen, Big Pharma. Under konferensen fick vi möjlighet att diskutera potentialen i både RP501 och RP101 med bolag både i och utanför Europa. Intresset är stort, och vi ser nu fram emot att fortsätta dessa dialoger och även lyfta fram våra innovativa behandlingar mot ögontorrhet på fler partneringevent.      

Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma

Om Redwood Pharma och dess marknad

Redwood Pharma utvecklar innovativa behandlingar mot torra ögon (Dry Eye Disease, DED). Bolaget har två program baserade på drug delivery-plattformen IntelliGel för utveckling av behandlingar riktade mot personer som lider av olika former av ögontorrhet:

 • Den medicintekniska produkten RP501 utvecklassom en egenvårdsprodukt för behandling av torraögon hos både män och kvinnor i alla åldrar.
 • Läkemedelskandidaten RP101 utvecklasför behandling av kvinnor som efterklimakteriet drabbas av måttliga till svårabesvär av torra ögon. Behandlingen tillföröstrogen i låg dos längst fram i ögat.

RP501: En medicinteknisk behandling för lindring av mild ögontorrhet

Allt fler människor lider av tillfällig ögontorrhet. Orsakerna till detta är flera, men främst beror det på en åldrande befolkning och ökad skärmtid vid datorer och mobila enheter. Befintliga produkter på marknaden, som lågteknologiska tårersättningsmedel, används flera gånger om dagen – i vissa fall fler än 10 gånger – för att få effekt. Med RP501 kan en eller två behandlingar per dag vara tillräckligt för att lindra symptomen. Dessa positiva effektresultat har dokumenterats i en klinisk prövning som dessutom visade produktens gynnsamma säkerhetsprofil och tolerabilitet i både män och kvinnor över 18 år, med och utan kontaktlinser.

RP101: En läkemedelsbehandling av måttlig till svår kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet

Bolaget utvecklar en östrogenbaserad lokal lågdosbehandling för kvinnor efter klimakteriet som lider av kroniskt torra ögon. För närvarande finns inga tillräckligt tillförlitliga behandlingar för kvinnor med måttliga till svåra symtom. RP101 bedöms ha potential för att bli den första hormonbehandlingen av ögontorrhet för denna patientgrupp. Den riktar sig mot de specifika underliggande biologiska mekanismerna och ökar produktionen av tårvätska.

Storleken på den globala marknaden för ögontorrhet

Den totala globala marknaden (2019) för ögontorrhet (Dry Eye Disease) uppskattas till 5,3 miljarder USD och beräknas växa till 8,7 miljarder USD år 2030[1].

Drug delivery-plattformen IntelliGel

Redwood Pharma innehar de globala rättigheterna till IntelliGel-plattformen inom oftalmologi. IntelliGel är en så kallad drug delivery-plattform som kontrollerar frisättningen av ett läkemedel och gör att den aktiva substansen kan verka under en längre tid vilket i sin tur kan göra det möjligt att reducera antalet administrationstillfällen. Bolaget ser en potential i att plattformen kan skapa ytterligare affärsmöjligheter genom att flera oftalmologiska läkemedel kan omformuleras, doseras mer effektivt och öka bekvämligheten och säkerheten för patienten. 

Marknadens drivkrafter

Det finns flera anledningar till att marknaden för bolagets produkter förväntas växa. De främsta orsakerna är bristen på effektiva behandlingar som ger patienterna lättnad mot kroniskt torra ögon och en åldrande befolkning där kroniskt torra ögon förekommer oftare. 

Orsakerna till kronisk ögontorrhet varierar och en det finns idag ingen gemensam medicinsk lösning för alla typer av problem. Nya produkter är under utveckling. Dessa riktar sig huvudsakligen mot inflammation i ögat som kan vara en följd av för lite tårvätska. Produktutveckling och innovation förväntas också bidra till den totala marknadstillväxten.

Det finns idag även ett uttalat behov av behandlingsformuleringar som minimerar antalet doser per dag. Drug delivery-plattformen IntelliGel utgör därför en marknadsmöjlighet i sig.

Viktiga samarbeten

Företagets kärnkompetens ligger inom produktutveckling. För att utveckla RP501 och RP101 och andra nya oftalmologiska produkter använder företaget sitt omfattande nätverk av experter inom tillverkning, marknadsföring, preklinisk och klinisk utveckling samt experter inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

Affärsmål / Intäktsmodell

Redwood Pharmas strategi är att utveckla RP501 fram till en färdig och marknadsgodkänd produkt och genom partnerskap med kommersiella aktörer introducera produkten på marknaden, inledningsvis i Europa. Givet rätta omständigheter kan bolaget även komma att kommersialisera produkten i egen regi på utvalda geografiska marknader, ett alternativ som skulle ge Bolaget möjligheter att generera intäkter genom regionala licensarrangemang och egen försäljning. 

Bolaget utvärderar för närvarande möjligheten att avyttra eller ut-licensiera det kliniska RP101-programmet till en större branschaktör. Ett sådant avtal skulle skapa affärsintäkter för Redwood Pharma i form av betalningar vid uppnådda milstolpar och framtida royalties.

[1] Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2020-2030, Transparency Market Research

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under perioden 1 januari – 30 september 2023. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser Valutakursvinster. Bolagets kostnader avser till huvudsakligen del utvecklings-, projekt- och administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 30 september 2023 uppgår till -10 804 (-8 136) Tkr. Rörelseresultatet för perioden 1 juli – 30 september 2023 uppgår till -2 835 (-3 028) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 30 september 2023 till 8 411 (1 880) Tkr. Soliditeten uppgick till 94 (89) %. Bolagets eget kapital uppgick till 16 362 (7 758) Tkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -12 969 (-12 631) Tkr.

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari – 30 september 2023 investerat 2 481 Tkr avseende materiella anläggningskostnader.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med företrädesemissionen som avslutades i september 2023 gjordes en noggrann redogörelse för de risker som är förknippade med bolagets verksamhet. Inga nya risker har därefter kunnat identifieras. Risker och osäkerhetsfaktorer finns redovisade i det prospekt som upprättades i samband med emissionen och som finns att tillgå på Redwood Pharmas hemsida, www.redwoodpharma.se.

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2022-01-01                                           20 738 771

Nyemission i september                                                75 464 464

Utgående antal 2022-12-31                                          96 203 235

Nyemission i januari                                                        4 607 767

Teckningsoptioner i mars                                                4 640 000

Nyemission i september                                                158 176 497

Riktad kvittningsemission september                             1 759 998

Utgående antal 2023-09-30                                          265 387 497

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Stockholm den 23 november 2023

Ulf Björklund, Ordförande 

Martin Vidaeus, VD, ledamot

Tom Rönnlund, ledamot

Håkan Magnusson, ledamot

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2023                        15 feb 2024

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2023.

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma utvecklar oftalmologiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet behandlingar per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, REDW, (SE0008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2023-11-23