Redwood Pharma AB meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 5

2023-09-27 19.00.00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Redwood Pharma AB:s (”Redwood Pharma” eller “Bolaget”) företrädesemission av units, vars teckningsperiod avslutades den 8 september 2023 (”Företrädesemissionen”), har nu registrerats på Bolagsverket. I samband med avslutad Företrädesemission genomförde Bolaget en riktad kvittningsemission av units till de garanter som valde att erhålla ersättning i units (”Ersättningsemissionen”). Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) är den 2 oktober 2023 och stoppdag är den 4 oktober 2023. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 5 är den 6 oktober 2023.

Under augusti/september 2023 genomförde Redwood Pharma en Företrädesemission av units som tillförde Bolaget cirka 15,8 MSEK före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen emitterades 158 176 497 aktier och 105 450 998 teckningsoptioner av serie TO 5. Genom Ersättningsemissionen emitterades det 1 759 998 aktier och 1 173 332 teckningsoptioner av TO 5. Företrädesemissionen och Eresättningsemissionen har nu registrerats på Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 2 oktober 2023 och stoppdag är den 4 oktober 2023. Aktier och teckningsoptioner beräknas distribueras till VP-konto/depå den 6 oktober 2023.

Efter registreringen av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen på Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Redwood Pharma till 265 387 497 aktier och aktiekapitalet uppgår till 13 269 374,85 SEK. Härutöver finns 106 624 330 utestående teckningsoptioner av serie TO 5. De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 5 kommer att handlas på First North Growth Market och första dag för handel är den 6 oktober 2023. Teckningsoptioner av serie TO 5 har ISIN-kod SE0020678597 och kommer att handlas under kortnamnet ”REDW TO 5”.

Teckningsoptioner av serie TO 5

En (1) teckningsoption av serie TO 5 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och kan nyttjas under perioden från och med den 2 – 16 april 2024 till en kurs om 0,10-0,30 SEK per aktie. Teckningskursen kommer att fastställas (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First North Growth Markets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen ska avrundas till närmsta tiondels öre. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden. Vid fullt nyttjande av de teckningsoptioner av serie TO 5 som emitteras genom Företrädesemissionen, tillförs Bolaget högst cirka 32 MSEK, antal aktier kan högst öka med 106 624 330 och aktiekapitalet kan högst öka med ytterligare 5 331 216,50 SEK. 

TO 5 planeras att tas upp till handel på First North Growth Market snarast efter slutlig registrering hos Bolagsverket. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 5 kommer att vara den 12 april 2024.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Redwood Pharma anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se).

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB 

Telefon: +46 40 615 14 10 

E-post: info@sedermera.se 

www.sedermera.se

För mer information om Redwood Pharma, vänligen kontakta:

Martin Vidaeus, VD

Tel: 070-232 29 29

E-mail: martin.vidaeus@redwoodpharma.com 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper i Redwood Pharma AB och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospekt, anmälningssedel och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

2023-09-27