Redwood Pharma AB: Sista dag att teckna units är 8 september

2023-09-07 08.30.00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Imorgon, fredag är sista dag att teckna units i Redwood Pharma AB:s (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om initialt högst cirka 31,6 MSEK (”Företrädesemissionen”). Prospekt och informationsfolder avseende Företrädesemissionen finns tillgängliga på Redwood Pharma:s, och Sedermera Corporate Finance AB:s respektive hemsidor (www.redwoodpharma.com, www.sedermera.se).

Erbjudandet i sammandrag: 

  • Företrädesemissionen kommer vid fullteckning tillföra Bolaget cirka 31,6 MSEK före transaktionskostnader. Vid full teckning i Företrädesemission samt vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 5, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 21,1 – 63,3 MSEK i april 2024.
  • En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 5.
  • Teckningskursen är 0,30 SEK per unit, motsvarande 0,10 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Vid full teckning i initial emissionen kommer högst 316 353 006 nya aktier i Bolaget att emitteras.
  • Företrädesemission omfattas till cirka 2,5 procent av teckningsförbindelser och cirka 47,5 procent av så kallad bottengaranti. Företrädesemissionen är således säkerställd upp till 50 procent. 

För fullständig inbjudan till att teckna units i Företrädesemissionen samt villkor och anvisningar hänvisas till det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes av Bolaget den 18 augusti 2023. Prospektet hålls tillgängligt på Bolagets, Sedermera Corporate Finance AB:s och Finansinspektionens respektive hemsidor (www.redwoodpharma.comwww.sedermera.se och www.fi.se)

Förvaltarregistrerade aktieägare

Observera att banker/förvaltare kan ha tidigare datum för sista dag för teckning i Företrädesemissionen. Varje investerare uppmanas att kontakta sin respektive bank/förvaltare för att erhålla korrekt datum för när teckning av units senaste behöver vara banken tillhanda. 

Utfall

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemission är planerat till den 13 september 2023, eller snarast möjligt efter teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.  

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Redwood Pharma anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB 

Telefon: +46 40 615 14 10 

E-post: info@sedermera.se 

www.sedermera.se

För mer information om Redwood Pharma, vänligen kontakta:

Martin Vidaeus, VD

Tel: 070-232 29 29

E-mail: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper i Redwood Pharma AB och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospekt, anmälningssedel och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

2023-09-07