Redwood Pharma offentliggör tilläggsprospekt

2023-08-29 11.10.00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Redwood Pharma (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) har som följd av publiceringen av fördjupade data från Bolagets tidigare kliniska studie av RP501, valt att upprätta ett tillägg (”Tilläggsprospektet”) till det prospekt som offentliggjordes med anledning av Bolagets förestående företrädesemission den 18 augusti 2023 (”Prospektet”). Den fördjupade informationen inkluderar kvantifierade resultat- och säkerhetsdata, och offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 25 augusti 2023.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Redwood Pharma, efter offentliggörande av Prospektet, den 25 augusti 2023 genom ett pressmeddelande kommunicerat fördjupade data från Bolagets kliniska studie av RP501, en medicinteknisk egenvårdsprodukt för behandling av ögontorrhet. Den fördjupade informationen inkluderar kvantifierade resultat- och säkerhetsdata som tidigare inte publicerats. Pressmeddelandet har publicerats och finns tillgängligt i sin helhet på Bolagets hemsida www.redwoodpharma.se.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och godkändes samt registrerades av Finansinspektionen den 29 augusti 2023 (diarienummer 23-23855).

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i Erbjudandet har, i enlighet med artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 31 augusti 2023. Återkallelse ska ske via e-post till info@nordic-issuing.se. Investerare som anmält sig för teckning via förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av units behöver denna inte vidta några åtgärder. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängligt på Bolagets (www.redwoodpharma.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Finansinspektionens (www.fi.se) respektive hemsidor. 

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Redwood Pharma anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB 

Telefon: +46 40 615 14 10 

E-mail: info@sedermera.se 

www.sedermera.se

För mer information om Redwood Pharma, vänligen kontakta:

Martin Vidaeus, VD

Telefon: +46 70 232 29 29

E-mail: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper i Redwood Pharma AB och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospekt, anmälningssedel och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

2023-08-29