Kallelse till extra bolagsstämma i Redwood Pharma AB

Aktieägarna i Redwood Pharma AB, org.nr. 556885-1280, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 augusti 2023 kl. 11.00 på Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 augusti 2023, och
 • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 7 augusti 2023 skriftligen under adress Redwood Pharma AB, Att: Martin Vidaeus, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm med angivande av “extra bolagsstämma” eller via e-post till martin.vidaeus@redwoodpharma.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 3 augusti 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 7 augusti 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m. 

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.mybeat.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 105 451 002 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän. 
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning.
 7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
 8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående: 

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse
4. Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 4 100 000 kronor och högst 16 400 000 kronor. 
5. Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 78 807 329 och högst 315 229 316 stycken.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 13 181 375,25 kronor och högst 52 725 501 kronor. 
§ 5 Antal aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 263 627 505 och högst 1 054 510 020 stycken. Beslutet är villkorat av att bolagsstämman röstar för att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission. Den föreslagna lägstanivån motsvarar antalet utestående aktier ökat med det antal aktier som är garanterade i företrädesemissionen.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 7)

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 15 817 650,30 kronor genom nyemission av högst 316 353 006 aktier till en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie. 

Genom företrädesemission ska bolaget emittera högst 210 902 004 teckningsoptioner av serie TO 5 berättigande till teckning av vardera en ny aktie. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 5 utnyttjas kan aktiekapitalet komma att öka med högst 10 545 100,20 kronor.


För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt: 

 1. En unit består av tre (3) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 5 som berättigar till teckning av en (1) ny aktie vardera.
 • Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt, en (1) sådan uniträtt berättigar till teckning av en (1) ny unit.
 • Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen är 23 augusti 2023. Även annan kan teckna i emissionen. 
 1. För varje tecknad unit ska erläggas 0,30 kronor (0,10 kronor per aktie) kontant. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.
 • Teckning av units ska ske under perioden från och med den 25 augusti 2023 till och med den 8 september 2023. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 
 • För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske. 

  I första hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av unitsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av nya units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

  I andra hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 • Teckningsoptionerna av serie TO 5 ska vara föremål för organiserad handel.
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 5 kan äga rum under perioden från och med den 2 april 2024 till och med den 16 april 2024. Teckningskursen per ny aktie, med stöd av TO 5, är lägst 0,10 och högst 0,30 kronor. Teckningskursen för TO 5 ska (inom intervallet) uppgå till sjuttio (70) procent av det volymviktade genomsnittliga priset på aktien enligt den officiella kursstatistiken för Nasdaq First North Growth Market under en period av tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början. Avrundning ska ske till närmaste heltal öre. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.  
 • De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 5 ska medföra rätt till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 1. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 5 framgår av Bilaga 2A.
 2. Beslutet är villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande och att stämman röstar för styrelsens förslag om justerad bolagsordning.
 3. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Personuppgifter 

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Ringvägen 100E, 9 vån, 118 60 Stockholm, och på bolagets hemsida www.redwoodpharma.se senast två (2) veckor innan stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt tre (3) veckor innan stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning bör göras skriftligen till martin.vidaeus@redwoodpharma.se eller per post till Redwood Pharma AB, Östermalmstorg 1, 114 42Stockholm.

Stockholm i juli 2023

Redwood Pharma AB

STYRELSEN

2023-07-10