Kommuniké från årsstämma i Redwood Pharma AB den 28 juni 2023

Redwood Pharma AB (publ) höll under onsdagen den 28 juni 2023 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 

Fastställelse av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.

Dispositioner beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade efter beaktande av årets förlust om 13 039 847 kronor att till förfogande stående vinstmedel om 9 565 984 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde Martin Vidaeus samt nyvalde Tom Rönnlund, Ulf Björklund och Håkan Magnusson som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ulf Björklund nyvaldes till styrelsens ordförande. 

Ulf Björklund har mer än 35 års erfarenhet från läkemedelsindustrin inom allt från forskning, utveckling och marknadsföring av såväl läkemedel till diagnostika. Tidigare engagemang inkluderar VD för Aprea inom onkologi och VD för OxyPharma inom autoimmuna sjukdomar. Dessförinnan hade han flera ledande befattningar vid Pharmacia inom klinisk forskning omfattande många terapeutiska områden däribland inom Oftalmologi. Apotekarexamen i vid Uppsala universitet. Han är för närvarande även styrelseordförande i Stayble Therapeutics AB och Lipum AB, styrelseledamot i QureTech Bio AB samt VD för UB-consulting AB. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Tom Rönnlund har lång erfarenhet som VD/General Manager inom medicinteknik, medicintekniska produkter, läkemedels- och hälsovårdsindustrin. Utöver sina operationella roller hos bl.a. Probi AB, Navamedic ASA, IMS Health, BMS och Eli Lilly har han även omfattande styrelseerfarenhet och är aktiv som styrelseledamot i Bonnier Healthcare.

Håkan Magnusson (f. 1963) har mer än 20 års erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsindustrin och apotekssektorn, med speciell inriktning mot snabbrörliga konsumentprodukter. Han är idag Senior Advisor för life science-företaget de Faire Medical AB, där han tidigare varit VD, och har dessförinnan innehaft positioner som bland annat VD för Cura Apoteket (ICA), Director Assortment & Purchasing and Procurement på Apoteket Hjärtat, vd för ACO Hud Sverige AB och Marketing Director / Business Unit Manager på Pharmacia Sverige AB. Han har en MBA i International Business Administration från Lunds universitet.

Som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Rasmus Mandel, Finnhammars Revisionsbyrå. 

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 275 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndiganden
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut med stöd av detta bemyndigande som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.  

2023-06-28