Utfall i Redwood Pharmas nyemission

Redwood Pharma AB (publ) (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) som avslutades den 18 november 2022. Teckningssammanställningen visar att cirka 45,5procent tecknades med och utan stöd av uniträtter, vilket medför att Redwood Pharma därmed tillförs cirka 15,1 MSEK före emissionskostnader vilket säkerställer Bolagets fortsatta drift och utvecklingsarbete med primärt RP501.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 18 november 2022 och sammanställningen visar att nyemissionen tecknades till cirka 14,0 MSEK med stöd av uniträtter och cirka 1,1 MSEK utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 15,1MSEK, motsvarande cirka 45,5 procent, med och utan stöd av uniträtter.

Jag är tacksam och glad för intresset från såväl befintliga aktieägare som nya investerare som valt att delta i företrädesemissionen. Med det kapital som inkommer genom emissionen kan vi tillvarata på den möjligheten vi har att hjälpa alla de människor som lider av ögontorrhet”, säger Redwood Pharmas VD Martin Vidaeus.

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats units via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 31 oktober 2022.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 15 092 892,80 SEK till sammanlagt 19 240 647,00SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 75 464 464 aktier till totalt 96 203 235 aktier. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Redwood Pharma kommer antalet aktier att öka med ytterligare 18 866 116 till totalt 115 069 351 aktier och aktiekapitalet att öka med 3 773 223,20 till totalt 23 013 870,20 SEK. För den händelse att samtliga emissionsgaranter erhåller ersättning i form av aktier och teckningsoptioner samt att teckningsoptionerna utnyttjas till fullo kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 12 757 350 aktier. Den sammantagna utspädningseffekten, givet utfallet i Företrädesemissionen och för den händelse att samtliga emissionsgaranter erhåller ersättning i form av aktier och teckningsoptioner samt att teckningsoptionerna tecknas fullt ut, uppgår till cirka 83,8 procent.

Handel med BTU

Handel med betald tecknad unit (BTU) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 49, 2022.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl KB är finansiell respektive legal rådgivare till Redwood Pharma i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2022 kl [18:00].

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2022-11-23