Kommuniké från extra bolagsstämma i Redwood Pharma AB (publ)

Redwood Pharma AB (publ) har hållit extra bolagsstämma den 25 oktober 2022, varvid följande beslut fattades. 

Bolagsordning

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning. För att åstadkomma lämpliga bolagsordningsgränser för antalet aktier beslutade stämman att anta samtliga fyra förslag till ny bolagsordning som presenterades, samt att bemyndiga styrelsen att registrera bolagets nya bolagsordning i enlighet med ett av de fyra förslagen, baserat på vad styrelsen finner lämpligast efter beaktande av hur många units som tecknats och tilldelats i nedan angivna emission. 

De fyra antagna förslagen innebär följande möjliga ändringar för antalet aktier:

  • Alternativ A: Antalet aktier skall vara lägst 178 353 430 och högst 713 413 720.
  • Alternativ B: Antalet aktier skall vara lägst 145 171 397 och högst 580 685 588.
  • Alternativ C: Antalet aktier skall vara lägst 103 693 855 och högst 414 775 420.
  • Alternativ D: Antalet aktier skall vara lägst 78 807 329 och högst 315 229 316.

Godkännande av styrelsens beslut om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen beslutade, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, den 22 september 2022, om nyemission av högst 20 738 771 s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje (1) unit består av åtta (8) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2022/2023:1. Detta innebär att högst 165 910 168 nya aktier och högst 41 477 542 nya teckningsoptioner kan komma att ges ut. Teckningskursen uppgår till 1,60 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,20 kronor per aktie (kvotvärde). Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Varje (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget för 0,20 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med den 22 februari 2023 till och med den 8 mars 2023.

Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade om minskning av bolagets aktiekapital med högst 33 182 033,60 kr för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska fastställas till ett belopp motsvarande den del av aktiekapitalets ökning i ovan angivna emission som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier. Minskningen genomförs utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras. 

Bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital inom ramen för bolagsordningens gränser. Bemyndigandet får enbart användas för att ge ut aktier och/eller teckningsoptioner till dem som agerat garanter i den ovan angivna emission. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det således ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning. Skälet till att styrelsen ska ha den rätten är att Bolaget ska kunna fullgöra avtalsenliga förpliktelser gentemot garanter i nämnda emission.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2022-10-25