Redwood Pharma genomför en företrädesemission av units om cirka 33,2 MSEK

Styrelsen för Redwood Pharma AB (publ) (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en emission av units om cirka 33,2 MSEK (före emissionskostnader) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämma som avses hållas den 25 oktober 2022. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) unit, som i sin tur består av åtta (8) nya aktier och två (2) nya teckningsoptioner av serie 2022/2023:1. Teckningskursen per unit är 1,60 SEK. Företrädesemissionen, som är säkerställd till cirka 39,2 procent genom teckningsförbindelser och externa emissionsgarantier, avser bland annat att finansiera regulatoriskt arbete för att erhålla CE-märkning av RP501 samt uppskalning av kommersiell- och GMP-produktion av produkten. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras genom Företrädesemissionen skulle Bolaget tillföras ytterligare cirka 8,3 MSEK (före emissionskostnader).

Bakgrund och motiv i sammandrag

Fler än 300 miljoner människor världen över lider av ögontorrhet (dry eye disease, DED) och Bolagets bedömning är att det idag inte finns någon medicinsk eller kirurgisk behandling som kan återskapa en normal tårsekretion eller tårfunktion. Patienter som söker behandling hänvisas till olika tårersättningsmedel som endast ger tillfällig lindring och som kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharma utvecklar behandlingar mot ögontorrhet där effekt uppvisas inom två doseringar per dag. Baserat på Bolagets innovativa drug delivery-plattform arbetar Redwood Pharma för närvarande med två program:

  • Den medicintekniska produkten RP501 utvecklas för behandling av mildare former av ögontorrhet hos både män och kvinnor i alla åldrar.
  • Läkemedelskandidaten RP101 utvecklas för behandling av kvinnor som efter klimakteriet drabbas av måttliga till svåra besvär av torra ögon. Behandlingen tillför östrogen i låg dos direkt till de celler i ögat som producerar tårvätska. 

Redwood Pharmas strategi är att utveckla RP501 till en färdig och marknadsgodkänd produkt och att sedan lansera densamma i egen regi eller tillsammans med kommersiella partners i utvalda geografier. För RP101 är målsättningen att etablera partnerskap med ett eller flera läkemedelsbolag, baserat på den studiedata som genererats avseende läkemedelskandidatens säkerhet, effekt och användarbarhet. För att realisera värdet av sina produkter avser Redwood Pharma ingå partnerskap med större läkemedelsföretag som har fullgoda marknadsresurser, produktionskapaciteter, distributionsnätverk och försäljningsorganisationer. 

Bolagets styrelse bedömer att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Bolagets aktuella behov, varför styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen, som vid full teckning tillför Bolaget ca 33,2 MSEK, före emissionskostnader om ca 4,1 MSEK. Med rörelsekapital avses Bolagets möjligheter att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. Nettolikviden vid full teckning uppgår till ca 29,1 MSEK och avses disponeras för följande användningsområden:

  • Regulatoriskt arbete för att erhålla CE-märkning av RP501, 15 procent
  • Uppskalning av kommersiell- och GMP-produktion av RP501, 40 procent
  • Framtagande av ett varumärke och kommunikationsstrategi inför lansering av RP501, 15 procent
  • Administrativa kostnader, 30 procent

Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som ges ut inom ramen för Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras en nettolikvid om högst ytterligare ca 8,3 MSEK. Nettolikviden avses disponeras i sin helhet för det fortsatta regulatoriska och kommersiella arbetet avseende RP501.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för Redwood Pharma beslutade den 22 september 2022, villkorat godkännande av extra bolagsstämma den 25 oktober 2022, att genomföra en emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom utgivande av högst 20 738 771 units. Kallelse till extra bolagsstämman sker genom separat pressmeddelande.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av åtta (8) nyemitterade aktier och två (2) nyemitterade teckningsoptioner av serie 2022/2023:1. Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 165 910 168 aktier och 41 477 542 teckningsoptioner av serie 2022/2023:1. Teckningskursen uppgår till 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie, och innebär att Redwood Pharma som högst kan tillföras cirka 33,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter är den 1 november 2022. Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 3 – 17 november 2022. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter ska ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 3 – 14 november 2022.

En (1) teckningsoption av serie 2022/2023:1 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska ske under perioden 22 februari – 8 mars 2023 till ett lösenpris motsvarande 0,20 SEK per aktie. Detta innebär att Redwood Pharma, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan komma att tillföras ytterligare cirka 8,3 MSEK.

Företrädesemissionen kräver ändring av bolagsordningen. Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 31 oktober 2022.

Säkerställande

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från Martin Vidaeus, VD för Redwood Pharma, om 0,25 MSEK, motsvarande ca 0,75 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandet. Därutöver har Redwood Pharma ingått avtal om emissionsgarantier med externa investerare om sammantaget ca 12,75 MSEK, motsvarande ca 38,4 procent av Företrädesemissionen. Erhållna teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår därmed till ca 13,0 MSEK, motsvarande ca 39,2 procent av Företrädesemissionen. För emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om tretton (13) procent av garanterat belopp eller, om garanterna väljer att erhålla betalning i form av units, sexton (16) procent av garanterat belopp. Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelse och garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som planeras offentliggöras omkring den 31 oktober 2022.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

25 oktober 2022Extra bolagsstämma beslut om Företrädesemissionen
28 oktober 2022Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
29 oktober 2022Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
31 oktober 2022Offentliggörande av prospekt
1 november 2022Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
3–14 november 2022Handel med teckningsrätter vid Nasdaq First North GM
3–17 november 2022Teckningsperiod
22 november 2022Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 33 182 033,60 SEK, från 4 147 754,20 SEK till 37 329 787,80 SEK, genom utgivande av högst 165 910 168 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 20 738 771 till högst 186 648 939 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt, vid full teckning, om cirka 88,9 procent av kapital och röster i Bolaget. Styrelsen i Bolaget har föreslagit att extra bolagsstämman den 25 oktober 2022, där styrelsens beslut om Företrädesemissionen ska godkännas, också fattar beslut om att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalets minskning ska enligt förslaget fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning i Företrädesemissionen som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde. Minskningen genomförs för att Företrädesemissionen inte ska medföra att Bolagets aktiekapital eller bundna egna kapital blir oproportionerligt högt.

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Redwood Pharma kommer antalet aktier att öka med ytterligare 41 477 542 till totalt 228 126 481 aktier och aktiekapitalet att öka med 8 295 508,40 till ett totalt belopp som är beroende av om – och i vilken utsträckning – ovan nämnda minskning av aktiekapitalet har genomförts. Utspädningseffekten, för den händelse Företrädesemissionen och vidhängande teckningsoptioner tecknas fullt ut, uppgår till cirka 90,9 procent.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl KB är finansiell respektive legal rådgivare till Redwood Pharma i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2022 kl. 08:15.

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: REDW) utvecklar nästa generations behandlingar mot ögontorrhet. Fler än 300 miljoner människor lider av torra ögon och dagens standardbehandling ger endast tillfällig lindring och kan behöva appliceras upp till tio gånger om dagen. Redwood Pharmas projekt bygger på IntelliGel – en patentskyddad och unik formulering av polymerer och vatten som har vattendroppens konsistens när den droppas i ögat, där den omedelbart bildar en viskös, skyddande och smörjande hinna som stannar kvar under en längre tid. Bolaget driver för närvarande två utvecklingsprojekt: RP501 som en lättillgänglig medicinteknisk produkt för behandling av lindrig ögontorrhet, samt läkemedelskandidaten RP101 som innehåller östrogen för behandling av kvinnor som drabbas av torra ögon efter klimakteriet. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se). För mer information, besök www.redwoodpharma.se

2022-09-22