Redwood Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET:REDW.ST, REDWOODPHARMA.SE

Perioden 1 januari – 31 december 2021

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -20 480 (-14 523) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var -0,71 (-0,97) kr

Perioden 1 oktober – 31 december 2021

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 597 (-4 311) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var -0,17 (-0,28) kr

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Bolaget genomförde en företrädesemission som avslutades den 8 februari. Nyemissionen tecknades till totalt 146,5 procent, varav 67,7 procent med stöd av teckningsrätter och 78,8 procent utan stöd av teckningsrätter. Redwood Pharma tillfördes cirka 34,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Redwood Pharma bytte marknadsplats till Nasdaq First North Growth Market för att öka synligheten och förbereda för bolagets framtida tillväxt under Nasdaqs varumärke.
  • Redwood Pharma offentligjorde en strategisk förändring i form av accelererad utveckling av RP501, bolagets IntelliGel-baserade topikala terapi för torra ögon (DED, dry eye disease).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Redwood Pharma erhåller godkännande från etikkommitté i Österrike inför starten av klinisk prövning av RP501.

VD har ordet

’’ En klinisk prövning förväntas kunna inledas inom kort för att stödja det CE-märke som krävs för att marknadsföra en medicinteknisk produkt i EU. ’’

2021 var ett utmanande år på många sätt och vis, inte minst mot bakgrund av spridningen av Covid-19. Redwood Pharma har under året tillsatt resurser för att ta till vara de positiva kliniska resultaten för IntelliGel (RP501) för behandling av torra ögon som framkom i fas II prövningen för RP101, där RP501 visade signifikant säkerhet och klinisk effekt. RP501 planeras att positioneras som nästa generationens behandling i första linjen för män och kvinnor i alla åldrar som lider av torra ögon, dvs som en egenvårdsprodukt. Studien visade att RP501 stannar kvar längre på ögats framsida vilket ger ökad bekvämlighet för patienten och medför en väsentlig kommersiell potential. Vårt mål är att kunna lansera RP501 på marknaden under 2023.

Året inleddes med en framgångsrik kapitalanskaffning på 34,2 MSEK i syfte att finansiera satsningen på våra utvecklingsprogram för torra ögon. RP501 förbereds nu för att kunna erhålla godkännande såsom en medicinteknisk produkt i Europa. Förberedelserna avseende utveckling av processer för att erhålla regulatoriskt godkännande och kommersialisering av en medicinteknisk produkt är nu i full gång. En klinisk prövning beräknas kunna startas inom kort, bland annat för att undersöka hur RP501 tolereras av bärare av kontaktlinser. Vi kunde nyligen glädjas över nyheten att studien erhållit etiskt godkännande, vilket är det första av två myndighetsgodkännanden som krävs för att kunna börja rekrytera patienter till studien. Ett positivt utfall från studien för oss närmare en större egenvårdsmarknad och en vidare indikation för vårt CE-märke och medicintekniska godkännande.

Jag vill tacka våra aktieägare för ert fortsatta stöd och jag ser fram emot att få kunna återkomma kring framsteg under det år som kommer.

Martin Vidaeus,

VD Redwood Pharma

Om Redwood Pharma och dess marknad

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Bolaget har två program för utveckling av behandlingar riktade mot personer som lider av olika former av ögontorrhet (DED).

RP501 utvecklas för att hjälpa patienter som lider av mild ögontorrhet genom behandling med IntelliGel utan aktiv substans. IntelliGel kan sannolikt även användas för att förbättra doseringen av andra både etablerade och nya läkemedel inom oftalmologi. Det andra programmet, RP101, rör utveckling av en produkt för behandling av måttlig till svår kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet med en biologiskt aktiv läkemedelssubstans. Redwood Pharma fokuserar på klinisk utveckling i ett tidigt skede.

RP501: En medicinteknisk behandling för tillfällig lindring för alla som lider av mild DED

Med en åldrande befolkning och ökad skärmtid vid datorer och mobila enheter lider människor mer och mer av tillfällig ögontorrhet. Där befintliga produkter på marknaden, som konstgjorda tårar, måste användas flera gånger om dagen för att få effekt har RP501 i en klinisk prövning visat att den med en eller två behandlingar per dag kan hjälpa de som har problem med torra ögon. RP501 har potential att ge tillfällig lättnad till både män och kvinnor i alla åldrar.

RP101: En läkemedelsbehandling av måttlig till svår kronisk ögontorrhet, DED, hos kvinnor efter klimakteriet

Bolaget utvecklar en lågdos, östrogenbaserad lokal ögonbehandling för kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som lider av DED. För närvarande finns inga tillräckligt tillförlitliga behandlingar för kvinnor med måttliga till svåra symtom. RP101 bedöms bli den första hormonbehandlingen av DED för denna patientgrupp. Den riktar sig mot de specifika underliggande biologiska mekanismerna och ökar produktionen av tårvätska. RP101 har bekräftat resultatet från två tidigare kliniska Fas II-prövningar i USA. RP101 har i Redwood Pharmas nyligen avslutade Fas II-prövning i Europa visat på säkerhet och effekt med dosering upp till två gånger dagligen.

Storleken på den globala marknaden för torra ögonsjukdomar

Den totala globala marknaden för DED uppskattas till 5 miljarder USD och beräknas växa till 7 miljarder USD år 2025 enligt TMR 2020.

Drug delivery-plattformen IntelliGel

Redwood Pharma innehar de globala rättigheterna till IntelliGel-plattformen inom oftalmologi. IntelliGel är en så kallad drug delivery-plattform som kontrollerar frisättningen av ett läkemedel och ger den aktiva substansen möjlighet att verka under en längre tid vilket i sin tur kan leda till färre administrationstillfällen. Plattformen skapar ytterligare affärsmöjligheter genom att flera oftalmologiska läkemedel förhoppningsvis kan omformuleras och doseras mer effektivt och på ett sätt upplevas som mer bekväma och de kanske också kan öka patienternas säkerhet.

Marknadens drivkrafter

Det finns flera anledningar till att marknaden förväntas växa. De främsta orsakerna är bristen på effektiva läkemedel som ger patienterna lättnad mot kroniskt torra ögon och en åldrande befolkning där kroniskt torra ögon förekommer oftare.

Det finns flera typer av kroniskt torra ögon och en gemensam medicinsk lösning för alla typer av dessa problem finns för närvarande inte. Nya produkter är under utveckling. Dessa riktar sig dock mot inflammation i ögat som kan vara en följd av för lite tårvätska. Produktutveckling förväntas också bidra till den totala marknadstillväxten.

Det finns idag även ett uttalat behov av läkemedelsformuleringar som minimerar antalet doser per dag. IntelliGel som en drug delivery-plattform utgör därför en marknadsmöjlighet i sig.

Viktiga samarbeten

Företagets kärnkompetens ligger inom produktutveckling. För att utveckla RP501 och RP101 och andra nya oftalmologiska produkter använder företaget sitt omfattande nätverk av experter inom tillverkning, preklinisk och klinisk utveckling samt experter inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

Affärsmål

Bolaget har slutfört den kliniska Fas II-prövningen av RP101 och avser nu att identifiera en kommersiell partner för att maximera värdet. Företaget utvärderar för närvarande framtida strategier avseende RP501.

Affärs- / intäktsmodell

Genom affärsavtal med större läkemedelsföretag kommer bolaget att få betalningar för uppnådda milstolpar och genom framtida royalties. Sådana avtal kan innebära att företaget får en första betalning vid undertecknandet av ett avtal och därefter för uppnådda milstolpar som slutförande av Fas III-kliniska prövningar, marknadsgodkännanden och initial försäljning. Redwood Pharma är dock öppet för andra typer av avtal för att maximera företagets värde.

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under perioden 1 januari – 31 december 2021. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser Valutakursvinster. Bolagets kostnader avser huvudsakligen utvecklings-, projekt- och administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 31 december 2021 uppgår till -20 480 (-14 523) Tkr. Rörelseresultatet för perioden 1 oktober – 31 december 2021 uppgår till -3 597 (-4 311) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 31 december 2021 till 14 793 (6 606) Tkr. Soliditeten uppgick till 75 (55) %. Bolagets eget kapital uppgick till 15 894 (7 080) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under verksamhetsåret till -21 466

(-11 010) Tkr.

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari – 31 december 2021 inte investerat i immateriella eller materiella anläggningstillgångar.

Utdelning

Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med företrädesemissionen som avslutades i februari 2021 gjordes en noggrann redogörelse för de risker som är förknippade med bolagets verksamhet. Inga nya risker har därefter kunnat identifieras. Risker och osäkerhetsfaktorer finns redovisade i det prospekt som upprättades i samband med emissionen och som finns att tillgå på Redwood Pharmas hemsida, www. redwoodpharma.se.

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2020-01-01                     14 698 693

Aktieteckning utbyte i juni      293 716

Aktieteckning utbyte i november                 866 654

Utgående antal 2020-12-31                    15 859 063

Nyemission i februari                                 4 879 708

Utgående antal 2021-12-31                    20 738 771

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29 

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022.

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma utvecklar oftalmologiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet behandlingar per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, REDW, (SE0008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2022-02-16