Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport januari–juni 2021

NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET: REDW.ST, REDWOODPHARMA.SE

Redwood Pharma AB (publ) Delårsrapport 
januari–juni 2021

Perioden 1 januari – 30 juni 2021

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) kSEK.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10 916 (-8 026) kSEK.
  • Resultat per aktie för perioden var -0,41 (-0,54) kr.

Perioden 1 april – 30 juni 2021

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) kSEK.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -6 981 (-3 594) kSEK.
  • Resultat per aktie för perioden var -0,34 (-0,24) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

Redwood Pharma bytte lista från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market för att öka synligheten bland större investerare och förbereda för bolagets

framtida tillväxt under Nasdaqs varumärke.

Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång.

VD har ordet

’’ Redwood Pharma är väl positionerat med separata terapier för första- och andrahandsbehandlingar ’’

Under andra kvartalet har Redwood Pharma med sitt utökade team, som inkluderar konsulter och kontraktslaboratorier, fortsatt att fokusera på att utveckla och öka värdet på våra läkemedelsprogram RP101 och RP501. I synnerhet har vi lagt resurser på den framtida regulatoriska vägen för RP501 och har nu bättre förståelse för vad som krävs för att ta en sådan medicinteknisk produkt till marknaden. Detta är viktigt av flera skäl, bland annat då RP501 representerar en möjlighet att få intäkter i närtid.

Det finns en övertygande kommersiell logik att ha nya differentierade terapier för behandling av torra ögon (Dry Eye Disease; DED) och Redwood Pharma är väl positionerat med separata terapier för första- och andrahandsbehandlingar. Vår prioritet är att fortsätta utveckla dessa program mot godkännande och kommersialisering i syfte att underlätta för de flera miljoner människor som lider av DED.

RP101

Redwood Pharma fortsätter diskussionerna med potentiella partners beträffande vidare utveckling av RP101, vår produktkandidat för behandling av måttlig till svår kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet. RP101’s unika verkningsmekanism positionerar programmet som den potentiellt första hormonterapin för DED som riktar sig mot de specifika underliggande biologiska mekanismerna i kritisk vävnad i och runt ögat. RP101 adresserar ett stort underbehandlat behov i en väldefinierad patientpopulation som lider av detta kroniska tillstånd. Processen har krävt, och fortsätter att kräva, tålamod och uthållighet från Redwood och dess aktieägare.

RP501

Vi har glädjen att kunna meddela positiva nyheter om RP501, vår Intelligel-baserade terapi under utveckling som en förstagångsbehandling för män och kvinnor i alla åldrar som lider av mild DED. Redwood Pharma har framgångsrikt slutfört en in vitro-studie som utvärderat kompabiliteten mellan RP501 och ett antal mjuka och hårda kontaktlinser. Resultaten stödjer användningen av RP501 för bärare av kontaktlinser, vilket är mycket uppmuntrande nyheter från ett säkerhetsperspektiv. När produkten är godkänd för försäljning kommer detta att utöka den adresserbara marknaden för RP501 väsentligt. Exempelvis uppskattas 20% av de som lider av mild ögontorrhet använda kontaktlinser i Europa och USA. Baserat på dessa resultat har bolaget formellt beslutat att gå vidare med en klinisk prövning i syfte att ge stöd åt framtida medicintekniska myndighetsansökningar i Europa och USA. Denna mycket viktiga studie är inte lika resurskrävande som den tidigare fas II-prövningen av RP101 och har utformats att ge det kliniska stöd som myndigheterna kräver samt att visa säkerhet och effekt för RP501 hos patienter med eller utan kontaktlinser. Mer information om prövningen kommer att offentliggöras när regulatoriska tillstånd för start av studien har erhållits.

Jag räknar med att kunna rapportera fortsatta nyheter för båda våra DED-program senare i år.

Martin Vidaeus,
VD Redwood Pharma

Om Redwood Pharma och dess marknad

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Bolaget har två program för utveckling av behandlingar riktade mot personer som lider av olika former av ögontorrhet (DED).

Det första programmet, RP101, rör utveckling av en produkt för behandling av måttlig till svår kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet med en biologisk aktiv läkemedelssubstans. Det andra programmet, RP501, utvecklas för att hjälpa patienter som lider av mild ögontorrhet genom behandling med IntelliGel utan aktiv substans. IntelliGel kan sannolikt även användas för att förbättra doseringen av andra både etablerade och nya läkemedel inom oftalmologi. Redwood Pharma fokuserar på klinisk utveckling i ett tidigt skede.

RP101: En läkemedelsbehandling av måttlig till svår kronisk ögontorrhet, DED, hos kvinnor efter klimakteriet

Bolaget utvecklar en lågdos, östrogenbaserad lokal ögonbehandling för kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som lider av DED. För närvarande finns inga tillräckligt tillförlitliga behandlingar för kvinnor med måttliga till svåra symtom. RP101 bedöms bli den första hormonbehandlingen av DED för denna patientgrupp. Den riktar sig mot de specifika underliggande biologiska mekanismerna och ökar produktionen av tårvätska. RP101 har bekräftat resultatet från två tidigare kliniska Fas II-prövningar i USA. RP101 har i Redwood Pharmas nyligen avslutade Fas II-prövning i Europa visat på säkerhet och effekt med dosering upp till två gånger dagligen.

RP501: En medicinteknisk behandling för tillfällig lindring för alla som lider av mild DED

Med en åldrande befolkning och ökad skärmtid vid datorer och mobila enheter lider människor mer och mer av tillfällig ögontorrhet. Där befintliga produkter på marknaden, som konstgjorda tårar, måste användas flera gånger om dagen för att få effekt har RP501 i en klinisk prövning nyligen visat att den med en eller två behandlingar per dag kan hjälpa de som har problem med torra ögon. RP501 har potential att ge tillfällig lättnad till både män och kvinnor i alla åldrar.

Storleken på den globala marknaden för torra ögonsjukdomar

Den totala globala marknaden för DED uppskattas till 5 miljarder USD och beräknas växa till 7 miljarder USD år 2025 enligt TMR 2020.

Drug delivery-plattformen IntelliGel

Redwood Pharma innehar de globala rättigheterna till IntelliGel-plattformen inom oftalmologi. IntelliGel är en så kallad drug delivery-plattform som kontrollerar frisättningen av ett läkemedel och ger den aktiva substansen möjlighet att verka under en längre tid vilket i sin tur kan leda till färre administrationstillfällen. Plattformen skapar ytterligare affärsmöjligheter genom att flera oftalmologiska läkemedel förhoppningsvis kan omformuleras och doseras mer effektivt och på ett sätt upplevas som mer bekväma och de kanske också kan öka patienternas säkerhet.

Marknadens drivkrafter

Det finns flera anledningar till att marknaden förväntas växa. De främsta orsakerna är bristen på effektiva läkemedel som ger patienterna lättnad mot kroniskt torra ögon och en åldrande befolkning där kroniskt torra ögon förekommer oftare.

Det finns flera typer av kroniskt torra ögon och en gemensam medicinsk lösning för alla typer av dessa problem finns för närvarande inte. Det finns flera nya produkter som är under utveckling. Dessa riktar sig dock mot inflammation i ögat som kan vara en följd av för lite tårvätska. Produktutveckling förväntas också bidra till den totala marknadstillväxten.

Det finns idag även ett uttalat behov av läkemedelsformuleringar som minimerar antalet doser per dag. IntelliGel som en drug delivery-plattform utgör därför en marknadsmöjlighet i sig.

Viktiga samarbeten

Företagets kärnkompetens ligger inom läkemedelsutveckling. För att utveckla RP101 och RP501 och andra nya oftalmologiska produkter använder företaget sitt omfattande nätverk av experter inom tillverkning, preklinisk och klinisk utveckling samt experter inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

Affärsmål

Bolaget har slutfört den kliniska Fas II-prövningen av RP101 och avser nu att identifiera en kommersiell partner för att maximera värdet. Företaget utvärderar för närvarande framtida strategier avseende RP501.

Affärs- / intäktsmodell

Genom affärsavtal med större läkemedelsföretag kommer bolaget att få betalningar för uppnådda milstolpar och genom framtida royalties. Sådana avtal kan innebära att företaget får en första betalning vid undertecknandet av ett avtal och därefter för uppnådda milstolpar som slutförande av Fas III-kliniska prövningar, marknadsgodkännanden och initial försäljning. Redwood Pharma är dock öppet för andra typer av avtal för att maximera företagets värde.

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under perioden 1 januari – 30 juni 2021. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser Valutakursvinster. Bolagets kostnader avser till huvudsakligen del utvecklings-, projekt- och administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 30 juni 2021 uppgår till -10 916 (-8 026) kSEK.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 30 juni 2021 till 22 240 (6 345) kSEK. Soliditeten uppgick till 81 (48) %. Bolagets eget kapital uppgick till 23 510 (6 287) kSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -12 072 (-3 980) kSEK.

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari – 30 juni 2021 inte investerat i immateriella eller materiella anläggningstillgångar.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med företrädesemissionen som avslutades i februari 2021 gjordes en noggrann redogörelse för de risker som är förknippade med bolagets verksamhet. Inga nya risker har därefter kunnat identifieras. Risker och osäkerhetsfaktorer finns redovisade i det prospekt som upprättades i samband med emissionen och som finns att tillgå på Redwood Pharmas hemsida, www.redwoodpharma.se.

Förändring i utestående antal aktier 

Ingående antal 2020-01-01 14 698 693
Aktieteckning utbyte i juni293 716
Aktieteckning utbyte i november866 654
Utgående antal 2020-12-3115 859 063
Nyemission i februari4 879 708
Utgående antal 2021-06-3020 738 771

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29 

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021.

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma utvecklar oftalmologiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet behandlingar per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Ticker: REDW.ST, ISIN: SE0008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2021-08-27