Redwood Pharma offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Redwood Pharma AB (publ) (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 8 december 2020 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. 

Offentliggörande av Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 20 januari 2021, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.redwoodpharma.se) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). I anslutning till att teckningsperioden inleds kommer en emissionsfolder att sändas per post till Redwood Pharmas direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Redwood Pharma erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 21 januari 2021
  • Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier
  • Teckningskursen är 7,00 SEK per aktie
  • Handel med teckningsrätter sker under perioden 25 januari – 4 februari 2021
  • Teckning av aktier sker under perioden 25 januari – 8 februari 2021

Företrädesemissionen är säkerställd till 85 procent genom emissionsgaranti från Formue Nord Markedsneutral A/S. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 34,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 4,8 MSEK. 

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort Prospekt.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Lindahl KB är finansiell respektive legal rådgivare till Redwood Pharma i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma utvecklar oftalmiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet behandlingar per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Ticker: REDW.ST, ISIN: SE0008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2021-01-20