Kompletterande analyser visar på ytterligare kliniska styrkor för RP101

  • RP101 visar en robust och väsentlig behandlingsförbättring gentemot kontrollgruppen (bäraren Intelligel) beträffande infärgning av hornhinnan (s.k. ”inferior corneal staining”) 
  • SANDE (en subjektiv bedömning av symptom via frågeformulär) visar även den på väsentlig förbättring mot kontrollgruppen i en undergrupp av patienter med svårare symptom
  • Såväl inferior corneal staining som SANDE har accepterats av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA som effektmått i andra kliniska program inom torra ögon
  • RP101 är välpositionerat för fortsatt utveckling i en större pivotal klinisk studie

(29 december 2020, Stockholm) – Efter offentliggörandet av topline-resultat från den kliniska fas II-prövningen av RP101 den 12 mars 2020 har Redwood Pharma uppdragit åt Ora®, Inc., en ledande global forskningsorganisation inom oftalmologi, att utföra en oberoende djupanalys. Denna uppföljande analys kompletterar det som analyserades i det ursprungliga protokollet i den kliniska prövningen och visar ytterligare data på produktkandidatens terapeutiska styrkor. 

“Topline-analysen av RP101 visade på en väsentlig förbättring under hela behandlingsperioden på 90 dagar avseende förutbestämda primära och sekundära effektmått. Dessa förbättringar var statistiskt signifikanta räknat från de nivåer (baslinjen) som patienterna visade när prövningen inleddes. Även om den initiala analysen inte visade på någon skillnad mot kontrollgruppen så visar de nya analyserna just detta när andra effektmått och undergrupper i samma patientpopulation studeras. Att fas II-prövningen visar på robust och väsentlig skillnad i behandling även gentemot kontrollgruppen innebär att programmet på ett påtagligt sätt har förbättrat sina chanser till kliniska framgångar och kommersialisering. Vi är mycket uppmuntrade av dessa övertygande resultat då de ytterligare förstärker de tidigare erhållna kliniska resultaten från fas II-prövningen i såväl objektiva parametrar som subjektiva symptom” säger VD Martin Vidaeus.

Objektiva och subjektiva effektmått i forskning kring torra ögon 

En blandning av effektmått används vid planering och genomförande av kliniska prövningar inom torra ögon. Detta görs bland annat för att hjälpa läkare och myndigheter att på ett objektivt sätt kvantifiera förbättringar av sjukdomen samt för att bekräfta patienternas subjektiva känsla av att medicinen faktiskt får dem att må bättre.

Både läkemedelsutvecklare och regulatoriska myndigheter (såsom den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA) utgår ifrån att målet med en klinisk fas II-prövning är att utvärdera säkerhet och effekt samt att få en grund för fortsatt utveckling, såsom optimal dosering samt val av primära och sekundära effektmått. 

För att kunna erhålla marknadsgodkännande efter fas III-prövningar måste resultaten visa signifikans av behandlingen jämfört med bäraren (placebo) i ett objektivt (mätbart) effektmått såsom tårvätskeproduktion (t.ex. Schirmertest), tårfilmens tear break-up time, eller fluoresceinfärgning av hornhinnan (s.k. total corneal staining) samt också i ett subjektivt effektmått. Patientrapporterade subjektiva mått, såsom exempelvis SANDE frågeformulär, smärta och främmande kroppskänsla gör det möjligt att kvantifiera hur en patient mår.   

Initiala fas II-resultat av RP101

RP101 visade på signifikant effekt gentemot patienternas utgångsvärden (baslinjen) i flera olika objektiva och subjektiva effektmått. Det primära effektmåttet, produktion av tårvätska mätt enligt Schirmertestet, visade på ett önskvärt snabbt tillslag redan efter 14 dagar med bibehållen effekt genom hela studien upp till dag 90. Tårvätskeproduktionen ökade med över 150% vid behandling med RP101 (0.1% administrerat två gånger dagligen). Total fluoresceinfärgning av hornhinnan visade tidig och signifikant effekt från baslinjen efter 14 dagar, men inte differens mot vehikel. På motsvarande sätt visade den subjektiva parametern SANDE signifikans mot baslinjen så tidigt som dag 30 till och med dag 90. Denna bedömning av symptom, tillsammans med elva andra subjektiva sekundära effektmått, visade på signifikant förbättring gentemot baslinjen vid dag 90. 

Det fanns inga statistiska skillnader mellan olika grupper och inte heller någon signifikant skillnad i behandling mellan någon av de tre grupperna som behandlats med RP101 och bärare (Intelligel) enligt de analyser som Redwood Pharma initialt gjorde i enlighet med studieprotokollet. 

Nya upptäckter

Redwood Pharma uppdrog åt ledande experter inom torra ögon vid Ora, Inc., Andover, MA, USA, att ytterligare utvärdera fas II-datan i syfte att utforma nästa steg i den kliniska utvecklingen. Under dessa analyser gjordes nya upptäckter som slog fast att RP101 visade på statistiskt signifikant effekt av behandlingen vad gäller skador på hornhinnan genom inferior corneal staining (en av fem zoner på hornhinnan som bidrar till effektmåttet total corneal staining). RP101 (0.1% administrerat två gånger dagligen) visade en förbättring mot baslinjen på 1,1 enheter, men framför allt en signifikant (P=0.0463) skillnad om 0,70 enheter mot kontrollgruppen dag 90. Dessa resultat är uppmuntrande när man tar i beaktande att Xiidra®[1], som erhöll FDA-godkännande till stor del på grund av inferior corneal staining, visade en förbättring på mindre än 0,1 enheter (p=0.0007) (Xiidra OPUS-1 dag 84) efter tre månaders behandling i en fas III-studie som inkluderade mer än fem gånger så många patienter som i studien av RP101.[2] Det ska dock noteras att patientpopulationerna i studierna inte var identiska. 

Oras analys av fas II-datan visade också att SANDE, i en undergrupp av patienter med svårare symptom, hade RP101 (0.1% administrerat två gånger dagligen) en signifikant förbättring mot kontrollgruppen. Det totala SANDE-värdet dag 90 (förändring mot baslinjen) reducerades exempelvis med -22,5 på den så kallade visual analog scale (VAS) till RP101s fördel (p = 0.0185). Värdena enligt SANDE avseende förekomst (p=0.0022) och svårighetsgrad (p=0.0067) på dag 90 var också signifikanta.

“Dessa nya positiva resultat bekräftar den kliniska styrkan i RP101-programmet och stärker grunden för fortsatt framgångsrik utveckling. Upptäckterna kring signifikans av behandlingen gentemot kontrollgruppen kommer att underlätta utformningen av en ny större pivotal prövning. Vi ser fram emot att få dela med oss av dessa resultat i våra diskussioner med potentiella partners” säger VD Martin Vidaeus.

För mer information:

Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma AB (publ.)

Tel: +46 (0) 70232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen skickades ut för publicering genom kontaktpersonen ovan, den 29december 2020.

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma utvecklar oftalmiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet instillationer per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Ticker: REDW.ST, ISIN: SE008294789).

Om Ora®, Inc.

Ora är den världsledande forskningsorganisationen inom oftalmologi och erbjuder fullservicetjänster från kontor i USA, Storbritannien, Australien och USA. I mer än 40 år har Ora hjälp sina kunder att erhålla mer än 45 marknadsgodkännanden. För mer information, vänligen se www.oraclinical.com.


[1] Varumärke från Novartis

[2] https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2016/208073s000lbl.pdf

2020-12-29