Delårsrapport januari–september 2020

REDWOODPHARMA.SE, Spotlight Stock Market: REDW 

Perioden 1 januari – 30 september 2020

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10 215 (-11 924) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var -0,69 (-1,05) kr.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2020

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) TKr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 188 (-4 299) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var -0,15 (-0,34) kr.

Viktiga händelser under rapportperioden

  • Ett nytt patent för exklusiv användning av östrogener vid behandling av ögontorrhet beviljades i USA. Det nya patentet kommer att komplettera det befintliga patentskyddet för RP101, vilket inkluderar användning av IntelliGel i USA. Därmed är Redwood Pharmas östrogenbehandling väl skyddad, genom exklusivitet både för användning av den aktiva substansen och för drug delivery-systemet.
  • Redwood Pharma etablerade ett nytt utvecklingsprogram för behandling av mild ögontorrhet under namnet RP501. Programmet bygger på upptäckter i den nyligen genomförda kliniska Fas II-prövningen av RP101. IntelliGel visade på egen hand en signifikant aktivitet när det gällde att på ett säkert sätt underlätta både objektiva mätpunkter och subjektiva symptom på ögontorrhet. RP501 är avsett att behandla en bred patientpopulation av såväl män som kvinnor som drabbats av mild ögontorrhet.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Bolaget tillfördes ca 8,1 MSEK i samband med inlösen av teckningsoptionen TO3.

VD har ordet

Redwood Pharma står inför ett nytt kapitel i arbetet med att utveckla nya terapier inom oftalmologi där det finns stora medicinska behov. Under våren publicerade vi framgångsrika resultat från den kliniska Fas II-prövningen av RP101. Parallellt med pågående diskussioner med potentiella partners om nästa fas av utveckling och kommersialisering av RP101 fortsätter Redwood Pharma arbetet framåt. Vi planerar för ytterligare studier inför framtida kliniska Fas III-prövningar av RP101. Dessutom har Redwood Pharma nu officiellt etablerat RP501, ett helt separat utvecklingsprogram för behandling av mild ögontorrhet baserat på IntelliGel.

Det finns många olika orsaker till torra ögon och därför finns ännu ingen enskild terapi som kan behandla alla som har besvär på ett lämpligt sätt. Dagens ledande receptbelagda terapier tar sikte på symtomatisk inflammation för mer besvärande DED, Dry Eye Disease. Patienter som har besvär av mild ögontorrhet använder sig av preparat med, i många fall, flera dagliga doser av artificiella tårar för lindring. Det är uppenbart att lindrigt drabbade DED-patienter skiljer sig från de som har måttliga till svåra problem. Det första patientsegmentet behöver sporadisk behandling medan det andra har mer allvarliga underliggande biologiska problem som kräver kontinuerlig daglig behandling. Vi har nu för avsikt att utveckla nya produkter för att möta olika patientgrupper med torra ögon.

RP101 utvecklas för att behandla ett stort, eftersatt segment av måttligt till svårt drabbade patienter – framförallt kvinnor efter klimakteriet. Redwood Pharma fann i den kliniska Fas II-prövningen av RP101 inte bara att den är säker och effektiv. Det konstaterades också att drug delivery-plattformen IntelliGel på egen hand kunna ge lindring till patienter drabbade av mild ögontorrhet. IntelliGel visade effekt i både objektiva mätpunkter och ett antal subjektiva symtom. Där många av dagens produkter inom artificiella tårar saknar övertygande kliniska data har IntelliGel potential att särskilja sig på marknaden. En nyligen genomförd marknadsundersökning på patienter med mild ögontorrhet bekräftar behovet i USA och Europa av en sådan ny terapi. Det nya utvecklingsprogrammet RP501 möter behovet av tillfällig lindring för både män och kvinnor i alla åldrar.

Arbete pågår nu för att fastställa såväl regulatoriska strategier som strategier för fortsatt utveckling. Vi tror att det finns potential för RP501 att bli en receptfri produkt i både USA och Europa, vilket skulle göra utvecklingen både snabbare och billigare. RP501 utvidgar också möjligheten till fler potentiella partners eftersom produkten troligtvis kan säljas via icke-farmaceutiska kanaler. 

Jag tackar våra aktieägare för ert fortsatta stöd och ser fram emot att rapportera mer spännande nyheter de närmaste månaderna.

Martin Vidaeus,

VD Redwood Pharma

Om Redwood Pharma och dess marknad

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Bolaget har två program för utveckling av behandlingar riktade mot personer som lider av olika former av ögontorrhet (DED). 

Det första programmet, RP101, rör utveckling av en produkt för behandling av måttlig till svår kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet med en biologisk aktiv läkemedelssubstans. Det andra programmet, RP501, utvecklas för att hjälpa patienter som lider av mild ögontorrhet genom behandling med IntelliGel utan aktiv substans. IntelliGel kan sannolikt även användas för att förbättra doseringen av andra både etablerade och nya läkemedel inom oftalmologi. Redwood Pharma fokuserar på klinisk utveckling i ett tidigt skede.

RP101: En receptbelagd behandling av måttlig till svår kronisk ögontorrhet, DED, hos kvinnor efter klimakteriet

Bolaget utvecklar en lågdos, östrogenbaserad lokal ögonbehandling för kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som lider av DED. För närvarande finns inga tillräckligt tillförlitliga behandlingar för kvinnor med måttliga till svåra symtom. RP101 bedöms bli den första hormonbehandlingen av DED för denna patientgrupp. Den riktar sig mot de specifika underliggande biologiska mekanismerna och ökar produktionen av tårvätska. RP101 har bekräftat resultatet från två tidigare kliniska Fas II-prövningar i USA. RP101 har i Redwood Pharmas nyligen avslutade Fas II-prövning i Europa visat på säkerhet och effekt med dosering upp till två gånger dagligen.

RP501: En behandling för tillfällig lindring för alla som lider av mild DED

Med en åldrande befolkning och ökad skärmtid vid datorer och mobila enheter lider människor mer och mer av tillfällig ögontorrhet. Där befintliga produkter på marknaden, som konstgjorda tårar, måste användas flera gånger om dagen för att få effekt har RP501 i en klinisk prövning nyligen visat att den med en eller två behandlingar per dag kan hjälpa de som har problem med torra ögon. RP501 har potential att ge tillfällig lättnad till både män och kvinnor i alla åldrar.

Storleken på den globala marknaden för torra ögonsjukdomar

Den totala globala marknaden för DED uppskattas till 5 miljarder USD och beräknas växa till 7 miljarder USD år 2025 enligt TMR 2020.

Drug delivery-plattformen IntelliGel

Redwood Pharma innehar de globala rättigheterna till IntelliGel-plattformen inom oftalmologi. IntelliGel är en så kallad drug delivery-plattform som kontrollerar frisättningen av ett läkemedel och ger den aktiva substansen möjlighet att verka under en längre tid vilket i sin tur kan leda till färre administrationstillfällen. Plattformen skapar ytterligare affärsmöjligheter genom att flera oftalmiska läkemedel förhoppningsvis kan omformuleras och doseras mer effektivt och på ett sätt upplevas som mer bekväma och de kanske också kan öka patienternas säkerhet.

Marknadens drivkrafter

Det finns flera anledningar till att marknaden förväntas växa. De främsta orsakerna är bristen på effektiva läkemedel som ger patienterna lättnad mot kroniskt torra ögon och en åldrande befolkning där kroniskt torra ögon förekommer oftare. 

Det finns flera typer av kroniskt torra ögon och en gemensam medicinsk lösning för alla typer av dessa problem finns för närvarande inte. Det finns flera nya produkter som är under utveckling. Dessa riktar sig dock mot inflammation i ögat som kan vara en följd av för lite tårvätska. Produktutveckling förväntas också bidra till den totala marknadstillväxten.

Det finns idag även ett uttalat behov av läkemedelsformuleringar som minimerar antalet doser per dag. IntelliGel som en drug delivery-plattform utgör därför en marknadsmöjlighet i sig.

Viktiga samarbeten 

Företagets kärnkompetens ligger inom läkemedelsutveckling. För att utveckla RP101 och RP501 och andra nya oftalmiska läkemedel använder företaget sitt omfattande nätverk av experter inom tillverkning, preklinisk och klinisk utveckling samt experter inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

Affärsmål

Bolaget har slutfört den kliniska Fas II-prövningen av RP101 och avser nu att identifiera en kommersiell partner för att maximera värdet. Företaget utvärderar för närvarande framtida strategier avseende RP501.

Affärs- / intäktsmodell

Genom affärsavtal med större läkemedelsföretag kommer bolaget att få betalningar för uppnådda milstolpar och genom framtida royalties. Sådana avtal kan innebära att företaget får en första betalning vid undertecknandet av ett avtal och därefter för uppnådda milstolpar som slutförande av Fas III-kliniska prövningar, marknadsgodkännanden och initial försäljning. Redwood Pharma är dock öppet för andra typer av avtal för att maximera företagets värde.

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under perioden 1 januari – 30 september 2020. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser Valutakursvinster. Bolagets kostnader avser huvudsakligen utvecklings-, projekt- och administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 30 september 2020 uppgår till -10 215 (-11 924) Tkr. Rörelseresultatet för perioden 1 juli – 30 september 2020 uppgår till -2 188 (-4 299) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 30 september 2020 till 2 726 (14 140) Tkr. Soliditeten uppgick till 43 (74) %. Bolagets eget kapital uppgick till 4 099 (16 025) Tkr.

Bolaget har tillförts 4 500 Tkr via ett brygglån i juni månad. Lånetiden har förlängts med en månad och ska återbetalas den 30 november 2020

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -7 599 (-8 702) Tkr.

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari – 30 september 2020 inte investerat i immateriella eller materiella anläggningstillgångar.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med företrädesemissionen som avslutades i september 2019 gjordes en noggrann redogörelse för de risker som är förknippade med bolagets verksamhet. Inga nya risker har därefter kunnat identifieras. Risker och osäkerhetsfaktorer finns redovisade i det informationsmemorandum som upprättades i samband med emissionen och som finns att tillgå på Redwood Pharmas hemsida, www.redwoodpharma.se.

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2019-01-01                                           12 499 874 

Aktieteckning utbyte i januari                                       184 636 

Nyemission registrerad i oktober                                  2 014 183 

Utgående antal 2019-12-31                                          14 698 693 

Aktieteckning utbyte i juni                                            293 716 

Utgående antal 2020-09-30                                          14 992 409

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29 

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma utvecklar oftalmiska produkter där det uppstår stora medicinska behov med hjälp av innovativa tekniker. För att ge kommersiella partners och deras kunder effektiva medicinska lösningar har företaget för närvarande produkter under utveckling för att behandla torra ögonsjukdomar i olika målpatienter. RP101-programmet riktar sig till måttlig till svår torr ögonsjukdom hos kvinnor efter klimakteriet genom att ge en lågdos östrogenbehandling längst fram i ögat. RP501-programmet syftar till att behandla mildare former av torra ögon i en bredare patientpopulation inklusive både män och kvinnor. För andra potentiella läkemedelssubstanser och terapeutiska områden kan företaget använda IntelliGel-läkemedelsleveransplattformen som förbättrar patientens bekvämlighet genom att kontrollera doseringen och eventuellt minska antalet instillationer per dag och efterföljande biverkningar. Redwood Pharma utnyttjar sina styrkor i den tidiga kliniska utvecklingen och syftar till att generera intäkter genom bland annat licensavtal med företag som har kapacitet att tillverka och sälja medicinska produkter över hela världen.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Ticker: REDW.ST, ISIN: SE008294789).

2020-11-17