Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 har fastställts till 9,38 kr

I enlighet med villkoren för teckningsoption av serie TO 3 har teckningskursen beräknats med 30 procents rabatt på aktiens genomsnittliga vägda avslutskurs under en mätperiod om 15 handelsdagar föregående utnyttjandeperioden 5-16 oktober 2020. Denna beräkning har fastställt teckningskursen till 9,38 kr per aktie där en teckningsoption berättigar till teckning av en aktie.

Vid fullt utnyttjande kommer 1 018 812 aktier att emitteras och Redwood därvid tillföras ca 9,5 Mkr före transaktionskostnader. Utspädningseffekten vid full konvertering blir cirka 6,4 %.

Instruktioner förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner (Depå)

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 16 oktober 2020, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Instruktioner direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner (VP-konto)

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen så att den är emissionsinstitutet, Eminova Fondkommission, tillhanda senast klockan 15.00 den 16 oktober 2020. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Eminova tillhanda senast den 16 oktober 2020, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel finns att beställa från Eminova på info@eminova.se eller 08-684 211 00.

För ytterligare information

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2020, kl 11:00.

Om Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2020-10-02