Första dag för handel i teckningsoption TO3 den 15 juli 2020

Handeln i teckningsoption TO3 inleds på Spotlight Stock Market den 15 juli 2020. 

Inlösenperioden för dessa optioner infaller under perioden den 5 – 16 oktober 2020. Teckningskursen kommer att beräknas med 30 procents rabatt på aktiens genomsnittliga vägda avslutskurs under en föregående mätperiod om 15 handelsdagar.

För varje helt sextontal (16) aktier, innehavda på avstämningsdagen den 10 juli 2020, erhålls en (1) teckningsoption. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Redwood Pharma till teckningskursen enligt ovan.

Beteckningar och datum: 

VÄRDEPAPPER: TO3                    

ISIN: SE0014583456

CFI: RSSXXR

FISN: REDWOODPHA/OPT RTS 20201016

KORTNAMN: REDW TO3

SISTA TECKNINGSDAG: 2020-10-16

SISTA HANDELSDAG: 2020-10-14

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med transaktionen

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2020-07-10