Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner TO 3 bestämd till den 10 juli 2020

Som tidigare meddelats har styrelsen för Redwood Pharma AB beslutat att vederlagsfritt dela ut teckningsoptioner till bolagets aktieägare. Inlösenperioden för dessa optioner infaller under perioden den 5 – 16 oktober 2020. Teckningskursen kommer att beräknas med 30 procents rabatt på aktiens genomsnittliga vägda avslutskurs under en föregående mätperiod om 15 handelsdagar.

Bolaget förstärker på detta sätt sin position och uthållighet i pågående diskussioner med framtida partners. Vidare möjliggörs värdehöjande utvecklingsarbete inför en kommande fas III-prövning.

Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner har bestämts till den 10 juli 2020. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptionerna är den 8 juli 2020. Från och med den 9 juli 2020 handlas aktien utan rätt att erhålla teckningsoptioner. 

För varje helt sextontal (16) aktier, innehavda på avstämningsdagen, erhålls en (1) teckningsoption. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Redwood Pharma till teckningskursen enligt ovan.

Fullständiga optionsvillkor kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida.

Redwood har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna vid Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter att tilldelningen har genomförts.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med transaktionen.

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020.

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2020-06-30