Redwood Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2019


Perioden 1 januari – 31 december 2019

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -15 758 (-13 969) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var -1,07 (-1,25) kr.

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2019

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 834 (-3 019) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var -0,30 (-0,25) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Redwood Pharma slutförde behandlingsfasen av den kliniska Fas II-prövningen med RP101. Första patienten gick in i studien i januari och sista patienten blev slutbehandlad i november. Resultat från studien förväntas under första kvartalet 2020.
  • Redwood Pharma genomförde under september en företrädesemission som blev tecknad till 591 procent. Bolaget tog in 11,5 Mkr före emissionskostnader, där merparten ersatte en tidigare kreditfacilitet.
  • Bolaget genomförde, också under september, en riktad emission på 3 Mkr för kvittning av brygglån från två privata investerare.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Det kinesiska patentverket CNIPA har utfärdat ett förhandsbesked om beviljande av ett nytt patent i den portfölj som Redwood Pharma licensierar från Broda International LLC.

 

VD har ordet

’’Redwood Pharma avslutade 2019 med att slutföra behandlingsfasen i Fas II-prövningen av RP101’’

Redwood Pharma avslutade 2019 med att slutföra behandlingsfasen i Fas II-prövningen av RP101, vår produktkandidat för behandling av kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Patientrekryteringen fortskred enligt plan efter att första patienten behandlades i början av året. Med stor tillfredsställelse kunde vi i november rapportera att den sista patienten behandlats och att den kliniska fasen kort därefter avslutades. Detta innebär att bolaget räknar med att kunna hålla den tidplan som tidigare kommunicerats och leverera topline-resultat under första kvartalet 2020.

Bara för några dagar sedan har det kinesiska patentverket CNIPA utfärdat ett förhandsbesked om beviljande av ett nytt patent i den portfölj som Redwood Pharma licensierar från Broda International LLC. Ett nytt patent kommer, när det beviljas, att ge patentskydd i Kina för den så kallade IntelliGel-plattformen som bland annat används i utvecklingen av Redwood Pharmas produkt RP101. Detta betyder att RP101 bättre skyddas från konkurrens på den stora kinesiska marknaden, vilket förstärker motivationen att penetrera marknaden.

Vi går nu in i en ny fas med fokus på att utveckla potentialen av RP101 för våra aktieägare och framtida kommersiella partners. Om resultaten från den kliniska Fas II-prövningen är positiva, kommer våra aktieägares investerade kapital och Redwood Pharmas hårda arbete att övergå till ett utvecklingsprogram avsett för en kommersiell partner att ta över.

På en växande marknad kommer RP101 vara väl positionerat i jämförelse med konkurrerande torra ögonterapier tack vare dess unika verkningsmekanism

– att hantera östrogenbrist som sjukdomsorsak. I motsats till majoriteten av dagens produkter på marknaden, eller under utveckling, som hanterar inflammationssymptom efter sjukdomens utfall, är RP101 avsett att stoppa sjukdomen vid dess ursprung. Då det finns många former av torra ögon behövs olika terapeutiska metoder. Genom att fokusera på flertalet av de drabbade, kvinnor efter klimakteriet, med en ny terapi vill vi förbättra livskvaliteten för en stor patientgrupp.

Redwood Pharma diskuterar nu RP101-programmet och våra strategiska planer med företag globalt för att utlicensera RP101 givet positiva studieresultat. Efter uppföljningen av våra framgångsrika möten på BIO-Europe i Hamburg och JPMorgan Healthcare-konferensen i San Francisco kommer vi intensifiera våra diskussioner på BIO-Europe i Paris i mars 2020.

Martin Vidaeus, 

VD Redwood Pharma

 

Om Redwood Pharma och dess marknad

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en biologiskt aktiv läkemedelssubstans, RP101, mot måttlig till svår kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet. Läkemedlet använder drug delivery-plattformen IntelliGel, som kontrollerar frisättningen av aktiva substanser. Genom att använda IntelliGel kan Redwood Pharma med stor sannolikhet även förbättra doseringen hos andra etablerade och nya läkemedel. Redwood Pharma fokuserar på formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har intresse av Redwood Pharmas läkemedelsprojekt och av IntelliGel.

RP101 Redwood Pharmas produkt mot torra ögon

Bolaget utvecklar en ögondroppe med en känd biologisk substans som kan hjälpa kvinnor efter klimakteriet med kroniskt torra ögon. Idag finns ingen bra behandling för kvinnor med måttliga till svåra besvär. Produkten under utveckling kommer att bli den första som påverkar en grundläggande biologisk mekanism och därigenom ökar produktionen av tårvätska. Med hjälp av IntelliGel-formuleringen bedöms behandlingen kunna reduceras till en eller två gånger per dag och således vara bekvämare och lättare att ta för patienten.

Drug delivery-plattformen IntelliGel

Redwood Pharma har de globala rättigheterna till IntelliGel-plattformen inom ögonområdet. Plattformen förväntas göra det möjligt att ögondroppar mot torra ögon kan ges ett fåtal gånger per dag. IntelliGel är en så kallad drug delivery-plattform som kan kontrollera frisättningen av läkemedel så att det kan ha effekt under en längre tid. Plattformen skapar också fler affärsmöjligheter genom att flera ögonläkemedel förhoppningsvis kan omformuleras och doseras effektivare och på ett sätt som upplevs som mer bekvämt samt kanske också öka säkerheten för patienterna.

Marknaden för torra ögon med måttliga till svåra besvär, DED (dry eye disease)

Den totala globala marknaden för receptbelagda läkemedel mot DED är uppskattad till USD 3,1 miljarder.

Drivkrafter i marknaden

Det finns flera orsaker till att marknaden bedöms växa. Huvudorsakerna är bristen på effektiva läkemedel som kan hjälpa patienter som lider av kroniskt torra ögon och en åldrande population där kroniskt torra ögon förekommer oftare. Det finns flera typer av kroniskt torra ögon och en gemensam medicinsk lösning för alla typer av problem finns inte idag. Det finns flera nya produkter som är under utveckling – med nya angreppssätt för olika typer av torra ögon men dessa är främst riktade mot inflammationen i ögat som kan vara en följdverkan av att det finns för lite tårvätska. Produktutvecklingen förväntas också bidra till att den totala marknaden kommer att växa.

Viktiga samarbeten

Bolaget har sin kärnkompetens inom läkemedelsutveckling och produktformulering. För att utveckla RP101 och andra nya ögonläkemedel använder bolaget sig av ett gediget nätverk av experter inom tillverkning, pre-klinisk och klinisk utveckling samt experter inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

Operativa mål

Bolaget har som mål att utveckla RP101 fram till slutet av kliniska Fas II-prövningar (Proof of Concept), varefter RP101 ska utlicensieras och generera kassaflöden till bolaget.

Affärs/Intäktsmodell

Genom licensavtal med större läkemedelsbolag kommer bolaget att erhålla betalningar för uppnådda milstolpar och framtida royalty. Ett sådant avtal kan innebära att bolaget får en första betalning vid ingånget avtal och därefter vid uppnådda mål som t.ex. genomförande av kliniska Fas III-prövningar och registrering samt försäljning på första marknad. Därefter erhåller bolaget royalty på den försäljning som licenstagaren uppnår fram till dess avtalet eller patentet upphör.

 

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under perioden 1 januari – 31 december 2019. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser Valutakursvinster. Bolagets kostnader avser till huvudsaklig del utvecklings-, projekt- och administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 31 december 2019 uppgår till -15 758 (-13 969) Tkr. Rörelseresultatet för perioden 1 oktober – 31 december 2019 uppgår till -3 834 (-3 019) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 31 december 2019 till 8 162 (10 694) Tkr. Soliditeten uppgick till 84 (76) %. Bolagets eget kapital uppgick till 12 151 (12 905) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -16 536 (-16 087) Tkr.

I januari 2019 har bolaget genomfört utbyte mot konvertibla skuldebrev avseende 184 636 aktier.

En kvittningsemission i oktober 2019 innebar att aktiekapitalet ökade med 85 724 kronor och 428 620 nya aktier registrerades. Dessutom genomfördes en företrädesemission som registrerades i oktober. Antalet nya aktier uppgick till 1 585 563 stycken och aktiekapitalet ökade med 317 112,60 kronor.

Efter emissionerna uppgår antalet aktier till 14 698 693 stycken och aktiekapitalet uppgår till 2 939 738,60 kronor. Antalet utestående teckningsoptioner uppgår per 31 december 2019 till 287 958 stycken.

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari – 31 december 2019 inte investerat i immateriella eller materiella anläggningstillgångar.

Utdelning

Styrelsen föreslår att det inte lämnas någon utdelning.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med företrädesemissionen som avslutades i september 2019 gjordes en noggrann redogörelse för de risker som är förknippade med bolagets verksamhet. Inga nya risker har därefter kunnat identifieras. Risker och osäkerhetsfaktorer finns redovisade i det informationsmemorandum som upprättades i samband med emissionen och som finns att tillgå på Redwood Pharmas hemsida, www.redwoodpharma.se.

 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020.

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2020-02-14