Redwood Pharma AB: offentliggör memorandum avseende företrädesemission om cirka 11,5 Mkr

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 7 maj 2019 beslutade styrelsen i Redwood Pharma AB (”Redwood”) den 25 augusti 2019 att genomföra en företrädesemission av högst 1 585 563 aktier till en teckningskurs om 7,25 kr per aktie. Fulltecknad nyemission tillför bolaget cirka 11,5 Mkr före emissionskostnader.

Redwood har upprättat ett memorandum avseende företrädesemissionen med teckningstid den 4 – 23 september 2019. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.redwoodpharma.se, på Spotlights webbplats, www.spotlightstockmarket.com och på www.eminova.se.

 

Läs hela memorandumet här

 

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 4 – 23 september 2019.

Teckningskurs: 7,25 kr per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 2 september 2019.

Teckningsrätter: Aktieägare i bolaget erhåller en teckningsrätt per innehavd aktie. Det krävs åtta teckningsrätter för att teckna en ny aktie. Tecknare utan företrädesrätter kan erhålla tilldelning i mån av plats.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight under perioden den 4 – 18 september 2019.

Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA äger rum på Spotlight från och med den 4 september 2019 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Memorandum och anmälningssedel: Memorandumet och anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.redwoodpharma.se, på Spotlights webbplats www.spotlightstockmarket.com  samt på Eminova Fondkommission AB:s hemsida, www.eminova.se.

 

Anmälningssedel för teckning av aktier, utan stöd av teckningsrätter i Redwood Pharma AB

 

Rådgivare

Emissionsinstitut och finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Eminova Fondkommission AB. Legal rådgivare är Advokatfirman Lindahl KB.

 

För ytterligare information:
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

 

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

 

2019-09-03