Delårsrapport januari – juni 2019

SPOTLIGHT STOCK MARKET: REDW REDWOODPHARMA.SE

Redwood Pharma AB (publ)

Delårsrapport januari – juni 2019

Perioden 1 januari – 30 juni 2019

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7 625 (-7 164) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var -0,60 (-0,75) kr

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2019

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4 329 (-5 622) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var -0,34 (-0,56) kr

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Redwood Pharma meddelade att 80% av patienterna i den kliniska fas II-prövningen med RP101 rekryterats. Redwood Pharmas kliniska Fas II-prövning är en randomiserad och placebokontrollerad multicenterstudie som genomförs på kliniker i Österrike, Ungern och Tyskland. Cirka 100 patienter kommer att utvärderas under en behandlingsperiod om tre månader. Givet att studien följer plan beräknas studieresultaten kunna publiceras senast under Q1 2020.
  • Istället för att utnyttja befintlig kreditfacilitet tog Bolaget upp ett brygglån på 4,5 Mkr för finansiering av verksamheten. 3 Mkr av detta lån kan komma att kvittas i den förestående nyemissionen.10 Mkr av faciliteten kvarstår outnyttjad.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Sista patienten rekryterad i den kliniska fas II-prövningen med RP101.
  • Redwood Pharma meddelade att bolaget genomför en företrädesemission i början på september. Vid full teckning tar bolaget in 11,5 Mkr före emissionskostnader, där medparten ska ersätta kreditfaciliteten.

VD har ordet

”Sista patienten rekryterad i Redwood Pharmas Fas II-prövning”

2019 har inneburit många passerade och viktiga milstolpar för Redwood Pharma. I skrivande stund har vi rekryterat den sista av de cirka hundra patienter som ska ingå i Fas II-prövningen av RP101; vår läkemedelskandidat för att behandla kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Dessa kvinnor genomgår behandling under tre månader i syfte att utvärdera säkerheten och effektiviteten hos RP101. Patientgruppen och den biologiska mekanism som prövningen inriktas mot är unik.

Samtidigt utvärderar Bolaget nya användningsområden för vår inlicensierade delivery-substans IntelliGel för framtida produkter inom behandling av ögonåkommor. Vi ser även av detta skäl fram emot resultaten från den pågående prövningen, då slutsatserna från denna kommer att ge oss god vägledning inför utvecklingen av nya produkter.

Även ur ett finansiellt perspektiv upplever jag omständigheterna som stabila. Genom den företrädesemission som genomfördes under våren 2018 och den kreditfacilitet som ingicks samtidigt, tillfördes Redwood Pharma tillräckligt kapital för att slutföra Fas II-prövningen av RP101. Faciliteten, som uppgår till sammanlagt 15 Mkr, har emellertid endast utnyttjats till 5 Mkr till dags dato. Styrelsen är av uppfattningen att faciliteten var mycket väl anpassad efter våra behov, men den senaste tidens diskussioner kring dylika finansieringslösningar indikerar att de kan ha andra och negativa effekter för bolaget och dess ägare. Mot den bakgrunden valde styrelsen under våren 2019 att tills vidare inte ytterligare utnyttja kreditfaciliteten och inledde samtidigt arbetet med att finna en lösning för att helt eller delvis avveckla upplägget. Det kortsiktiga kapitalbehovet löstes genom upptagande av ett brygglån.

Tidigare i veckan kunde vi offentliggöra en företrädesemission på 11,5 Mkr före emissionskostnader. Emissionen sker i syfte att kunna erbjuda våra aktieägare en möjlighet att tillföra det kapital som krävs för att reducera eller helt eliminera behovet av kreditfaciliteten. Vid full teckning kommer styrelsen inte att utnyttja någon ytterligare del av de 10 Mkr som återstår av faciliteten. Vi har dock kommit överens med Formue Nord, som tillhandahåller faciliteten, att den förlängs från ursprungligen 31 december 2019 till 30 juni 2020. Detta sker enbart i syfte att säkra tillgången till nödvändigt kapital i händelse av ett svagt utfall i emissionen.

Genomförandet av nyemissionen innebär att vi säkerställer tillgången till rörelsekapital för den planerade verksamheten en bra bit in i 2020.

I väntan på data från den kliniska prövningen, som förväntas senast under Q1 2020, fortsätter vi arbetet med att utvärdera nya produktmöjligheter. Vi kan se många områden av intresse för Redwood Pharma där det behövs innovativa mediciner för att förbättra behandlingsresultaten och livskvaliteten för olika patientgrupper. Vår ensamrätt till Intelligel i oftalmologiska applikationer är viktig i det sammanhanget.

Vi i ledningen ser nu fram emot att rapportera den fortsatta utvecklingen av verksamheten och nya möjligheter för Redwood Pharma. Särskilt spännande blir det naturligtvis då vi kan avläsa studieresultaten inom ett halvår!

Martin Vidaeus,

VD Redwood Pharma

Om Redwood Pharma och dess marknad

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en biologiskt aktiv läkemedelssubstans, RP101, mot måttlig till svår kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet. Läkemedlet använder drug delivery-plattformen IntelliGel, som kontrollerar frisättningen av aktiva substanser. Genom att använda IntelliGel kan Redwood Pharma med stor sannolikhet även förbättra doseringen hos andra etablerade och nya läkemedel. Redwood Pharma fokuserar på formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har intresse av Redwood Pharmas läkemedelsprojekt och av IntelliGel.

RP101 Redwood Pharmas produkt mot torra ögon

Bolaget utvecklar en ögondroppe med en känd biologisk substans som kan hjälpa kvinnor efter klimakteriet med kroniskt torra ögon. Idag finns ingen bra behandling för kvinnor med måttliga till svåra besvär. Produkten under utveckling kommer att bli den första som påverkar en grundläggande biologisk mekanism och därigenom ökar produktionen av tårvätska. Med hjälp av IntelliGel- formuleringen bedöms behandlingen kunna reduceras till en eller två gånger per dag och således vara bekvämare och lättare att ta för patienten.

Drug delivery-plattformen IntelliGel

Redwood Pharma har de globala rättigheterna till IntelliGel-plattformen inom ögonområdet. Plattformen förväntas göra det möjligt att ögondroppar mot torra ögon kan ges ett fåtal gånger per dag. IntelliGel är en så kallad drug delivery-plattform som kan kontrollera frisättningen av läkemedel så att det kan ha effekt under en längre tid. Plattformen skapar också fler affärsmöjligheter genom att flera ögonläkemedel förhoppningsvis kan omformuleras och doseras effektivare och på ett sätt som upplevs som mer bekvämt samt kanske också öka säkerheten för patienterna.

Marknaden för torra ögon med måttliga till svåra besvär, DED (dry eye disease)

Den totala globala marknaden för receptbelagda läkemedel mot DED är uppskattad till USD 2 miljarder och förväntas växa till USD 2,6 miljarder 2022.

Drivkrafter i marknaden

Det finns flera orsaker till att marknaden bedöms växa. Huvudorsakerna är bristen på effektiva läkemedel som kan hjälpa patienter som lider av kroniskt torra ögon och en åldrande population där kroniskt torra ögon förekommer oftare. Det finns flera typer av kroniskt torra ögon och en gemensam medicinsk lösning för alla typer av problem finns inte idag. Det finns flera nya produkter som är under utveckling – med nya angreppssätt för olika typer av torra ögon men dessa är främst riktade mot inflammationen i ögat som kan vara en följdverkan av att det finns för lite tårvätska. Produktutvecklingen förväntas också bidra till att den totala marknaden kommer att växa.

Viktiga samarbeten

Bolaget har sin kärnkompetens inom läkemedels- utveckling och produktformulering. För att utveckla RP101 och andra nya ögonläkemedel använder bolaget sig av ett gediget nätverk av experter inom tillverkning, pre-klinisk och klinisk utveckling samt experter inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

Operativa mål

Bolaget har som mål att utveckla RP101 fram till slutet av kliniska Fas II-prövningar (Proof of Concept), varefter RP101 ska utlicensieras och generera kassaflöden till bolaget.

Affärs/Intäktsmodell

Genom licensavtal med större läkemedelsbolag kommer bolaget att erhålla betalningar för uppnådda milstolpar och framtida royalty. Ett sådant avtal kan innebära att bolaget får en första betalning vid ingånget avtal och därefter vid uppnådda mål som t.ex. genomförande av kliniska Fas III-prövningar och registrering samt försäljning på första marknad. Därefter erhåller bolaget royalty på den försäljning som licenstagaren uppnår fram till dess avtalet eller patentet upphör.

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Bolaget har inte genererat några intäkter under det första halvåret 2019. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser Valutakursvinster. Bolagets kostnader avser till huvudsaklig del utvecklings-, projekt- och administrativa kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 30 juni 2019 uppgår till -7 625 (-7 164) Tkr. Rörelseresultatet för perioden 1 april – 30 juni 2019 uppgår till -4 329 (-5 622) Tkr.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets likvida medel uppgick den 30 juni 2019 till 4 726 (12 018) Tkr. Soliditeten uppgick till 55 (82) %. Bolagets eget kapital uppgick till 6 280 (15 709) Tkr. 

Av det brygglån på sammanlagt 4 500 Tkr som tagits upp har 3 250 Tkr tillförts bolaget under rapportperioden och resterande 1 250 Tkr efter rapportperiodens utgång.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -6 968 (-10 766) Tkr. 

I januari 2019 har bolaget genomfört utbyte mot konvertibla skuldebrev avseende 184 636 aktier. Totalt antal utestående aktier per den 30 juni uppgår till 12 684 510 och aktiekapitalet uppgår till 2 536 902 kronor.

Bolaget genomför under perioden den 4 – 23 september 2019 en företrädesemisson som vid full teckning kommer att tillföra 11,5 Mkr före emissionskostnader.

Investeringar 

Bolaget har under perioden 1 januari – 30 juni 2019 inte investerat i immateriella eller materiella anläggningstillgångar.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:10, Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med företrädesemissionen som avslutades i april 2018 upprättades ett prospekt som redogör för de risker och andra osäkerhetsfaktorer som är förknippade med bolagets verksamhet. Inga nya risker har därefter kunnat identifieras. Prospektet finns att tillgå på

Redwood Pharmas hemsida, www.redwoodpharma.se.

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019.

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2019-08-30