Kommuniké från årsstämma i Redwood Pharma AB den 7 maj 2019

Redwood Pharma AB (publ) höll under tisdagen den 7 maj 2019 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

 

Fastställelse av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.

 

Dispositioner beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade efter beaktande av årets förlust om 13 968 842 kronor att till förfogande stående vinstmedel om 10 404 767 kronor ska överföras i ny räkning.

 

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Hans Ageland, Ingrid Atteryd-Heiman, Mats Lidgard, Gunnar Mattsson och Martin Vidaeus för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Gunnar Mattsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Som revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Rasmus Mandel, Finnhammars Revisionsbyrå.

 

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Bemyndiganden
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen får dock endast med stöd av detta bemyndigande genomföra emissioner riktade till Formue Nord Markedsneutral A/S, Danmark, i syfte att genomföra det avtal om kreditfacilitet som parterna ingick den 28 mars 2018.

Slutligen beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut med stöd av detta bemyndigande som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

 

För ytterligare information:
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

 

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2019-05-07