Första patienten har påbörjat behandling i Redwood Pharmas Fas II-prövning

Redwood Pharma AB (publ) meddelar idag att första patienten har börjat behandlas i företagets Fas-II prövning. RP101 är en innovativ behandling mot kroniskttorra ögon bland kvinnor efter klimakteriet.

Redwood Pharmas kliniska Fas II-prövning är en randomiserad och placebokontrollerad multicenterstudie som genomförs på kliniker i Österrike, Ungern och Tyskland. Cirka 100 patienter kommer att utvärderas under en behandlingsperiod om tre månader. Givet att studien följer plan beräknas studieresultaten kunna publiceras senast under Q1 2020.

Målsättningen är att visa effekt och säkerhet samt att fastställa den effektiva dosen av RP101 för behandling av måttliga till svåra besvär av torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. I den kliniska prövningen kommer RP101, sterila ögondroppareller matchande placebo (vehikel) att administreras en eller två gånger om dagen.

Den primära parametern för utvärdering av effekt är att med hjälp av ett s.k. Schirmer-test mäta mängden tårfilm somproduceras. En annan parameter som kommer att studeras är hur väl ögondropparna tolereras. Vidare kommer självupplevda symtom utvärderas med hjälp av ett frågeformulär anpassat för ändamålet (SANDE). Eventuellaförändringar av hornhinnan kommer också att studeras liksom flera andra parametrar som preciseras i studieprotokollet.

“Vi är mycket nöjda med att den första patienten nu har börjat behandlingen med RP101. Patienterna som kommer att ingå i studien har stora behov av en produkt som minskar deras besvär av torra ögon där det idag inte finns tillräckligt bra behandlingsalternativ”, säger Martin Vidaeus, VD för Redwood Pharma AB.

Mer information om prövningen kan hittas i European Clinical Trials Register (www.clinicaltrialsregister.eu) under EudraCT-nummer: 2017-005160-18.

 

Om RP101

RP101 är Redwood Pharmas huvudprojekt i vilket bolaget utvecklar en ny behandling av kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Den aktiva substansen i RP101 är en kroppsegen molekyl som visat sig vara både effektiv och säker i två kliniska Fas II-prövningar genomförda i USA. Den aktiva substansen kommer nu för första gången att användas i IntelliGel i syfte att kontrollera frisättningen, minimera antalet doseringstillfällen samt förbättra följsamheten. Redwood Pharma startar nu en klinisk Fas II-prövning i Europa.

Marknaden för produkter för behandling av torra ögon är stor – den beräknas växa till 2,7 miljarder USD 2022. RP101 har möjlighet att bli den första behandlingen av torra ögon som både drar nytta av ett kroppseget ämne och som riktar sig mot kvinnor efter klimakteriet. Gällande utvecklingsdata visar att RP101 kan komma snabbare till marknaden, ha mindre kapitalbehov samt lägre utvecklingsrisker jämfört med andra liknande projekt som baseras på okända substanser.

 

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2019.

 

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (fd AktieTorget) (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

 

2019-02-04