Konvertering i Redwood Pharma

Pressmeddelande 2018-11-21

 

Den 13 november 2018, i delårsrapporten för perioden januari – september 2018, offentliggjorde Redwood Pharma AB (”Redwood”) att det efter rapportperiodens utgång skett konverteringar enligt det avtal om kreditfacilitet med den danska fonden Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”) som offentliggjordes den 27 mars 2018. Enligt avtalet har Formue Nord åtagit sig att fram till den 31 december 2019 teckna konvertibler för upp till 15 mkr.

Konverteringen är nu registrerad vid Bolagsverket och antalet aktier och röster i Redwood ökar med 145 528 stycken och uppgår därefter till 12 499 874 stycken. Aktiekapitalet ökar med 29 105:60 kronor till 2 499 974:80 kronor. Den totala utspädningseffekten för konverteringen är cirka 1,2 procent.

Enligt avtalet med Formue Nord erhålles för varje tretal aktier som konverteras en teckningsoption som berättigar Formue Nord att under en period av tre år teckna en ny aktie till 130 procent av konverteringskursen. Styrelsen för Redwood har därför också beslutat om en emission av 48 509 sådana optioner med en teckningskurs om 8,93 kronor.

Redwood har per dagens datum avropat och mottagit sammanlagt 5 mkr enligt avtalet med Formue Nord. Av dessa har 4 mkr konverterats till aktier. 

 

För ytterligare information:
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2018.

 

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2018-11-21