Delårsrapport januari–juni 2018

Redwood Pharma AB (publ)

Spotlight Stock Market: REDW
redwoodpharma.se

 

Perioden 1 januari – 30 juni 2018

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7 164 (-8 789) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var -0,75 (-1,76) kr.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2018

  • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5 622 (-5 085) Tkr.
  • Resultat per aktie för perioden var -0,56 (-1,02) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

  • Redwood genomförde en företrädesemission på 15,8 Mkr som tecknades till 126%.
  • Redwood inledde avrop enligt avtal om kreditfacilitet om 2 Mkr i en konvertibelemission.
  • Vid årsstämman valdes Mats Lidgard till ny styrelseledamot. Mats tillför omfattande erfarenhet inom affärsutveckling. Den övriga styrelsen omvaldes.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Redwood lämnade in sin första nationella ansökan om start av klinisk prövning
    (Clinical Trial Application) av RP 101.

 

VD har ordet

Redwood Pharma ligger i startgroparna att initiera den kliniska fas II-prövningen av RP101, vår produktkandidat för behandling av kronisk torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Detta är även en viktig milstolpe på väg mot att på sikt ha en produkt som kan generera en intäktsström för Redwood Pharma.

Under det senaste kvartalet intensifierade vi arbetet med att säkerställa att fas II-prövningen genererar värdefulla data. Möten med representanter från klinikerna som deltar i prövningen har hållits för att optimera patientrekrytering och testprocedurer samt klargöra roller och ansvarsområden. Vidare jobbade vi vidare med all nödvändig dokumentation för godkännande av etiska kommittéer och nationella myndigheter. Allt detta kulminerade i inlämningen i juli av vår första nationella kliniska prövningsansökan. Arbetet fortsätter nu för att säkerställa framgångsrika nationella ansökningar i de andra länder som enligt plan också ska ingå i vår fas II-prövning.

Redwood har också säkrat finansiering som inte bara bedöms tillräcklig för att slutföra den kliniska prövningen utan också för att skapa möjlighet till att utforska nya produktmöjligheter. Bolaget genomförde en företrädesemission på 15,8 Mkr i slutet av april som övertecknades. Eftersom inga emissionsgarantier inhämtats kunde emissionskostnaderna hållas nere och bolaget tillfördes ca 14,8 Mkr. Vid denna tidpunkt hade Redwood Pharma en kreditfacilitet på 15 Mkr från Formue Nord Markedsneutral A/S.

Ledningsgruppen är mycket tacksam för det stora deltagandet från befintliga aktieägare i företrädesemissionen. Överteckningen skickade ett starkt budskap till marknaden att våra nuvarande aktieägare fortsätter att tro på bolagets riktning, ledningsgruppen och kom­mersiell potential i RP101.

När vi fokuserar på framtiden kommer tillväxten att i hög grad bero på möjligheterna att utöka vår produktportfölj. Vi har för avsikt att accelerera utvärderingen av nya produkter där det finns stora ouppfyllda medicinska behov och kommersiell potential. Redwood ser betydande möjligheter att använda IntelliGel-plattformen för att förbättra och leverera mediciner på ett säkert och effektivt sätt. Bolaget fortsätter diskussioner med olika potentiella partners inom industrin för att realisera denna strategi.  

Martin Vidaeus,
VD Redwood Pharma

 

Om Redwood Pharma och dess marknad

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en biologiskt aktiv läkemedelssubstans, RP101, mot måttlig till svår kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet. Läkemedlet använder drug delivery-plattformen IntelliGel®, som kontrollerar frisättningen av aktiva substanser. Genom att använda IntelliGel kan Redwood Pharma med stor sannolikhet även förbättra doseringen hos andra etablerade och nya läkemedel. Redwood Pharma fokuserar på formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har intresse av Redwood Pharmas läkemedelsprojekt och av IntelliGel.

 

RP101 Redwood Pharmas produkt mot torra ögon

Bolaget utvecklar en ögondroppe med en känd ­biologisk substans som kan hjälpa kvinnor efter klimakteriet med kroniskt torra ögon. Idag finns ingen bra behandling för kvinnor med måttliga till svåra besvär. Produkten under utveckling kommer att bli den första som påverkar en grundläggande biologisk mekanism och därigenom ökar produktionen av tårvätska. Med hjälp av IntelliGel-formuleringen bedöms behandlingen kunna reduceras till en eller två gånger per dag och således vara bekvämare och lättare att ta för patienten.

 

Drug delivery-plattformen IntelliGel®

Redwood Pharma har de globala rättigheterna till IntelliGel-plattformen inom ögonområdet. Plattformen förväntas göra det möjligt att ögondroppar mot torra ögon kan ges ett fåtal gånger per dag. IntelliGel är en så kallad drug delivery-plattform som kan kontrollera frisättningen av läkemedel så att det kan ha effekt under en längre tid. Plattformen skapar också fler affärs­möjligheter genom att flera ögonläkemedel förhoppningsvis kan omformuleras och doseras effektivare och på ett sätt som upplevs som mer bekvämt samt kanske också öka säkerheten för patienterna.

 

Marknaden för torra ögon med måttliga till svåra besvär, DED (dry eye disease)

Den totala globala marknaden för receptbelagda läkemedel mot DED är uppskattad till USD 2 miljarder och förväntas växa till USD 2,6 miljarder 2022.

 

Drivkrafter i marknaden

Det finns flera orsaker till att marknaden bedöms växa. Huvudorsakerna är bristen på effektiva läkemedel som kan hjälpa patienter som lider av kroniskt torra ögon och en åldrande population där kroniskt torra ögon förekommer oftare. Det finns flera typer av kroniskt torra ögon och en gemensam medicinsk lösning för alla typer av problem finns inte idag. Det finns flera nya produkter som är under utveckling – med nya angreppssätt för olika typer av torra ögon men dessa är främst riktade mot inflammationen i ögat som kan vara en följdverkan av att det finns för lite tårvätska. Produktutvecklingen förväntas också bidra till att den totala marknaden kommer att växa.

 

Viktiga samarbeten

Bolaget har sin kärnkompetens inom läkemedelsutveckling och produktformulering. För att utveckla RP101 och andra nya ögonläkemedel använder bolaget sig av ett gediget nätverk av experter inom tillverkning, pre-klinisk och klinisk utveckling samt experter inom oftalmologi, endokrinologi och kvinnohälsa.

 

Operativa mål

Bolaget har som mål att utveckla RP101 fram till slutet av kliniska Fas II-prövningar (Proof of Concept), varefter RP101 ska utlicensieras och generera kassaflöden till bolaget. Efter publiceringen av resultaten av de toxikologiska studierna har bolaget accelererat diskussioner med läkemedelsbolag om värdefulla licensavtal.

Affärs/Intäktsmodell 

Genom licensavtal med större läkemedelsbolag kommer bolaget att erhålla betalningar för uppnådda milstolpar och framtida royalty. Ett sådant avtal kan innebära att bolaget får en första betalning vid ingånget avtal och därefter vid uppnådda mål som t.ex. genomförande av kliniska Fas III-prövningar och registrering samt försäljning på första marknad. Därefter erhåller bolaget royalty på den försäljning som licenstagaren uppnår fram till dess avtalet eller patentet upphör.

 

Finansiell utveckling

Bolaget har inte genererat några intäkter under det första halvåret 2018. Rapporterade Övriga rörelseintäkter avser valutakursvinster. Bolagets kostnader avser huvudsakligen utvecklings-, projekt och administrativa kostnader.

 

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden 1 januari – 30 juni 2018 uppgår till -7 164 (-8 789) Tkr. Rörelseresultatet för perioden 1 april – 30 juni uppgår till -5 622 (-5 085) Tkr, vilket beror på att kostnader avseende den kliniska prövningen har startat att belasta resultaträkningen. 

 

Finansiell ställning och likviditet 

Bolagets likvida medel uppgick den 30 juni 2018 till 12 018 (6 280) Tkr. Konvertibelemissionen tillförde bolaget 2 Mkr efter periodens slut. Soliditeten uppgick till 82 (67) %. Bolagets eget kapital uppgick till 15 709 (10 985) Tkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -10 766 (-6 334) Tkr. Efter kontantemissionen som registrerades under andra kvartalet uppgår aktiekapitalet till 2 337 581 kronor. I och med emissionen ökar bolagets fria egna kapital med 14 450 Tkr. Antalet utestående aktier per den 30 juni 2018 var 11 687 908.

 

Investeringar

Bolaget har under perioden 1 januari – 30 juni 2018 från CapaVision Ltd. (UK) förvärvat immateriella anläggningstillgångar till ett belopp om 5 124 Tkr. De immateriella anläggningstillgångarna avser patent och patentansökningar, viss preklinisk och klinisk data samt annan know-how avseende östrogen som användning som terapi mot torra ögon. Dessa immateriella rättigheter omfattar patent och patentansökningar i USA och Europa. Förvärvet innebär dels skydd mot intrång från eventuella konkurrenter, dels ett ökat ”freedom to operate” för bolaget.

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10, Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

I samband med företrädesemissionen som avslutades i april 2018 upprättades ett prospekt som redogör för de risker och andra osäkerhetsfaktorer som är förknippade med bolagets verksamhet. Inga nya risker har därefter kunnat identifieras. Prospektet finns att tillgå på Redwood Pharmas hemsida, www.redwoodpharma.se.

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018.

2018-08-29