Kommuniké från årsstämma i Redwood Pharma AB den 30 maj 2018

Redwood Pharma AB (publ) höll under onsdagen den 30 maj 2018 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna.

Dispositioner beträffande bolagets resultat
Årsstämman beslutade efter beaktande av årets förlust om 19 215 395 kronor att till förfogande stående vinstmedel om 1 067 249 kronor ska överföras i ny räkning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Hans Ageland, Ingrid Atteryd-Heiman, Bengt Furberg, Gunnar Mattsson och Martin Vidaeus samt nyvalde Mats Lidgard för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Gunnar Mattsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Som revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Hans Sundstrand och Rasmus Mandel, båda från Finnhammars Revisionsbyrå.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ny bolagsordning
Stämman beslutade om justeringar i bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Bemyndiganden
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen får dock endast med stöd av detta bemyndigande genomföra emissioner riktade till Formue Nord Markedsneutral A/S, Danmark, i syfte att genomföra det avtal om kreditfacilitet som parterna ingick den 28 mars 2018.

Slutligen beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut med stöd av detta bemyndigande som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

 

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

 

Om Redwood Pharma

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

 

 

2018-05-31