Redwood Pharma AB: offentliggör prospekt avseende företrädesemission om cirka 15,8 Mkr

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 15 maj 2017 beslutade styrelsen i Redwood Pharma AB (”Redwood”) den 15 mars 2018 att genomföra en företrädesemission av högst 2 337 581 aktier till en teckningskurs om 6,75 SEK per aktie. Fulltecknad nyemission tillför bolaget cirka 15,8 Mkr före emissionskostnader. 

Redwood har upprättat ett prospekt avseende företrädesemissionen med teckningstid den 6 – 23 april 2018. Finansinspektionen har den 28 mars 2018, godkänt och registrerat prospektet i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.redwoodpharma.se, på AktieTorgets webbplats, www.aktietorget.se, på www.eminova.se och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. 

 

Läs hela prospektet här

 

Erbjudande i sammandrag

Teckningstid: 6 – 23 april 2018.

Teckningskurs: 6,75 kr per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 4 april 2018. Sista dag för handel i Redwoods aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 mars 2018 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 april 2018.

Teckningsrätter: Aktieägare i bolaget erhåller en teckningsrätt per innehavd aktie. Det krävs fyra teckningsrätter för att teckna en ny aktie. Tecknare utan företrädesrätter kan erhålla tilldelning i mån av plats.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden den 6 – 19 april 2018.

Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 6 april 2018 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Prospekt och anmälningssedel: Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.redwoodpharma.se, på AktieTorgets webbplats, www.aktietorget.se, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. Anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.redwoodpharma.se, på AktieTorgets webbplats, www.aktietorget.se samt på Eminova Fondkommission AB:s hemsida, www.eminova.se.

 

Anmälningssedel för teckning av aktier, utan stöd av teckningsrätter i Redwood Pharma AB

 

Rådgivare

Emissionsinstitut och finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Eminova Fondkommission AB. Legal rådgivare är Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala. 

 

För ytterligare information:
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018.

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

 

2018-03-28