Redwood Pharma ingår avtal om kreditfacilitet

Pressmeddelande 2018-03-27

Den 15 mars 2018 meddelade Redwood Pharma AB att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier som vid full teckning tillför bolaget 15,8 mkr före emissionskostnader. Vidare offentliggjordes att styrelsen ingått ett sk ”term sheet” om en kreditfacilitet om ytterligare 15 mkr med den danska fonden Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”). Redwood Pharma kan nu meddela att denna principöverenskommelse följts upp genom ingående av rättsligt bindande avtal.

Det avtal som nu träffats är i linje med de huvudsakliga villkor som tidigare offentliggjorts. Bland annat innebär överenskommelsen att Formue Nord åtagit sig, för tiden fram till den 31 december 2019, att teckna konvertibler för upp till 15 mkr i enskilda trancher om 1,0 mkr vardera. Redwood har förbundit sig att ropa av minst tre (3) sådana trancher.

Syftet med företrädesemissionen och kreditfaciliteten är att säkerställa finansieringen av den planerade kliniska Fas II-prövningen av bolagets produktkandidat RP101, en terapi mot kroniskt torra ögon.

För ytterligare information:
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB (www.eminova.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare.

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

 

2018-03-27