Redwood Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

Redwood Pharma AB (publ), Bokslutskommuniké 2017 januari – december 2017

Perioden 1 januari – 31 december 2017

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -19 215 (-8 738) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden var -2,18 (-1,75) kr

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2017

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5 256 (-2 884) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden var -0,60 (-0,33) kr

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Patentet för IntelliGel®-plattformen godkändes i USA. Godkännandet öppnar upp den största ögonmarknaden för Redwood P harma.
 • Bolaget tog i en nyemission av units in totalt 12,1 Mkr före emissionskostnader, vilket möjliggjorde utvecklingen av RP101, Redwood Pharmas första läkemedelskandidat, fram till klinisk fas II-prövning.
 • Redwood Pharma inledde och avslutade toxikologiska säkerhetsstudier inom ramen för RP101-projektet. Studien visade inte på några signifikanta toxikologiska effekter. Den kommer nu närmast att användas i bolagets ansökan för tillstånd att genomföra den kliniska Fas II-prövningen.
 • Det schweiziska kontraktsforskningsföretaget CROss Alliance kontrakterades för genomförandet av den kliniska fas II-prövningen på patienter med kroniskt torra ögon. Produktion av material för prövningen påbörjades också.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång har förekommit.

VD har ordet

’’ Redwood Pharma för nu inledande diskussioner med ledande globala läkemedelsbolag som är intresserade av att förvärva nya mediciner för behandling av ögonsjukdomar.’’

Vi i Redwood Pharmas ledningsgrupp är mycket nöjda med hur RP101-projektet utvecklats under 2017. Vår optimism stärktes ytterligare i november då toxikologi- och säkerhetsstudierna avslutades framgångsrikt. Detta medförde att vi aktivt kunde påbörja förberedelserna för RP101s kliniska Fas II-prövning. Varje uppnådd milstolpe indikerar ett ökande värde på vår produkt samtidigt som utvecklingsriskerna steg för steg minskar.

De goda toxikologiska resultaten representerar den kanske viktigaste utvecklingsprestationen hittills i Redwood Pharma. Dessa laboratorietester är avgörande för att säkerställa säkerheten innan den planerade kliniska Fas II-prövningen påbörjas. Med stöd av tidigare kliniska prövningar angående den aktiva substansen i RP101 kan Redwood Pharma därför nu accelerera det kliniska arbetet genom att gå direkt till Fas II för att visa säkerhet och effekt hos vår produktkandidat. Dessutom har IntelliGel® nu validerats som säker och tillgänglig för användning vid utveckling av nya terapier inom oftalmologi.

Den senaste tidens landvinningar går inte obemärkt förbi. Redwood Pharma för nu inledande diskussioner med ledande globala läkemedelsbolag som är intresserade av att förvärva nya mediciner för behandling av ögonsjukdomar. Vi har förstått att Big Pharma verkligen inser värdet av vårt koncept, den unika medicinska funktionen och den stora patientgruppen. Bedömningen är att vårt blivande läkemedel kan få en mycket viktig roll på en marknad där nuvarande terapier idag ger otillfredsställande resultat och ger patienten bristande livskvalitet.

Om vi vänder blicken framåt kommer 2018 att bli ett mycket spännande år för Redwood Pharma. Den kliniska Fas II-prövningen inleds i Europa, med stöd av våra utvecklingspartners och medicinska rådgivare. Redwood Pharma kommer också att öka intensiteten i sökandet och utvärderingen efter nya produktkandidater som kan nyttja IntelliGel. Vi hoppas också att inom en inte alltför avlägsen framtid säkra den finansiering som krävs för att genomföra dessa planer. Vi arbetar fortfarande med utvärdering av olika alternativ.

Med stor tillförsikt ser Redwood Pharma-teamet fram emot de spännande kommersiella möjligheter som nu öppnar sig!

Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma

 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018.

Om Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.
Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.com

2018-02-13