Delårsrapport januari – september 2017

Redwood Pharma AB (publ)

Delårsrapport januari – september 2017

REDWOODPHARMA.SE, AKTIETORGET: REDW
Perioden 1 januari – 30 september 2017

• Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -13 959 (-5 854) Tkr.

• Resultat per aktie för perioden var -1,76 (-1,17) kr
Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2017

• Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5 169 (-2 060) Tkr

• Resultat per aktie för perioden var -0,65 (-0,41) kr
Väsentliga händelser under rapportperioden

• Det schweiziska kontraktsforskningsföretaget CROss Alliance har kontrakterats för genomförandet av en klinisk fas II- prövning på patienter med kroniskt torra ögon.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

• Teckningsperioden för teckningsoptionsprogrammet TO 2 har avslutats. Optionerna har utnyttjats för teckning till ca 60 procent och bolaget tillförs genom detta 2,3 Mkr.

• Resultaten av de toxikologiska säkerhetsstudierna har dragit ut på tiden och vissa kompletterande studier har behövts. Starten av den kliniska prövningen beräknas ske under första halvåret 2018.
VD har ordet

Under det tredje kvartalet har förberedelserna fortsatt med hög fart inför starten av den kliniska studien av RP101. Redwood Pharma kommer allt närmare en innovativ behandling av kvinnor som lider av måttlig till svår kronisk ögontorrhet.

På basis av data från två tidigare kliniska Fas II-försök, och med hjälp av IntelliGel®, utvecklar vi en ny läkemedelskandidat, som kommer att kunna kontrollera frisättningen av aktiva substanser. Vårt mål är att öka säkerheten, effekten och bekvämligheten, samt att minimera antal doser som behöver administreras.

Under det senaste kvartalet ingick Redwood Pharma även ett avtal med schweiziska CROss Alliance. Detta kontraktsforskningsföretag ska hjälpa till med genomförandet av studien i Europa som startar under det första halvåret 2018. CROss Alliance har bland annat erfarenhet från andra kliniska försök inom torra ögon, vilket vi bedömer kommer att öka kvaliteten i RP101-studien. Resultaten kan i sin tur ligga till grund för framtida affärer med större läkemedelsföretag i Fas III, där de tar över de kliniska försöken och kommersialisering av en ny produkt.

Fas II-studien kommer att inkludera cirka 100 patienter. Alla kvinnor med måttlig till svår kronisk ögon torrhet. Studien syftar till att utvärdera såväl säkerhet som effekt under tre månaders behandling. Huvudprövare för studien kommer att vara professor Gerhard Garhöfer vid Medicinska Universitetet i Wien.

Parallellt med övriga aktiviteter i Redwood Pharma slutförs våra toxikologiska studier. Dessa är en förutsättning för att vi ska få de myndighetsgodkännanden som krävs för att starta den kliniska prövningen. Resultatet har dock dragit ut på tiden då vissa ytterligare studier och utredningar visat sig krävas, vilket lett till en smärre försening. Vi ser dock ljust på möjligheterna att i närtid med gott resultat kunna avsluta studierna och gå vidare i projektet.

Det är tydligt att det finns ett marknadsbehov av Redwood Pharma. Idag är globala, regionala och nationella läkemedelsföretag i kontakt med oss, eftersom de är intresserade av att utveckla och marknadsföra nya behandlingar mot kroniskt torra ögon. Intresset av att hitta nya terapier har ökat bland större företag under de senaste åren. Det är ett intresse som återspeglar en ökad kännedom bland patienter om torra ögon som sjukdom och om eventuella behandlingar. Idag behövs det nya terapier mot torra ögon, eftersom vi vet att det finns flera orsaker bakom sjukdomen.

Mot den bakgrunden arbetar vi inte bara med att förbereda den kliniska prövningen utan även med att utveckla och underhålla våra relationer med tänkbara framtida partners. Det är med tillförsikt som vi ser fram emot att kunna leverera ytterligare nyheter om utvecklingen i bolaget.

Martin Vidaeus, VD Redwood Pharma
För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2017.
Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2017-11-16