Uppdatering inför teckningsperioden i Redwood Pharmas teckningsoption TO2

Information om teckning av TO2

Idag, måndagen den 2 oktober 2017, inleds teckningsperioden för Redwood Pharma ABs teckningsoption TO2. Teckningsperioden löper fram till och med måndagen den 16 oktober 2017. Teckningskursen har fastställts till 2,63 kronor, vilket motsvarar 80 % av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 18 september 2017 till och med den 29 september 2017. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie.

Optionsinnehavare som har sina optioner direktregistrerade på ett VP-konto kommer att få en förifylld teckningssedel hemsänd via post.

Teckning för de som har sina optioner direktregistrerade på VP-konto, sker genom betalning till det bankgirokonto som finns angivet på anmälningssedeln, betalningen skall vara bokförd på kontot senast sista teckningsdag. Anmälningssedeln insänds till emissionsinstitutet senast klockan 16.00 den 16 oktober 2017.

Optionsinnehavare som har sina optioner förvaltarregistrerade i depå hos bank eller fondkommissionär kontaktar sin bank för att utnyttja optionerna för teckning.

Aktierna beräknas komma att levereras till respektive VP konto/depå under november månad. Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission, som nås på 08-684 211 00.

Uppdatering om verksamheten

VD Martin Vidaeus säger i en kommentar:
”Redwood Pharma fortsätter arbetet med att förbereda den kliniska Fas II-prövningen av RP101 – vårt läkemedelsutvecklingsprojekt mot torra ögon. Studien kommer att genomföras på ett mindre antal utvalda kliniker i några europeiska länder. Studien kommer att inkludera cirka 100 patienter, alla kvinnor med måttlig till svår kronisk ögontorrhet. Studien syftar till att utvärdera såväl säkerhet som effekt efter tre månaders behandling. Huvudprövare för studien kommer att vara Prof. Gerhard Garhöfer vid Medicinska Universitetet i Wien.

Aktiviteten i Redwood Pharma är fortsatt hög och sedan vi gav ut teckningsoptionen TO2 före sommaren har en rad viktiga milstolpar uppnåtts. Vi kunde i juni berätta att vi träffat avtal med Carbogen Amcis, en ledande leverantör inom läkemedelsutveckling, som ska bistå med med produktion av läkemedelskandidaten för den kommande studien.

Av kanske ännu större betydelse var beskedet i augusti att vi, efter en gedigen utvärderingsprocess, ingått avtal med kontraktsforskningsföretaget Cross Alliance, ett välrenommerat företag med stor erfarenhet av studier inom oftalmologi och specifikt området kroniskt torra ögon. Cross Alliance ska svara för genomförandet av studien.

Parallellt med övriga aktiviteter fortsätter våra toxikologiska studier, vilka är en förutsättning för att få erforderliga myndighetsgodkännanden att starta studien. Vi har under lång tid kunnat kommunicera att RP101-projektet löpt helt enligt plan. Nu har vi dock fått en smärre försening då resultat dragit ut på tiden och vissa ytterligare studier och utredningar visat sig erforderliga. Av det skälet är vår avsikt nu att starta studien först under första eller andra kvartalet 2018.

Jag har vid flera tidigare tillfällen pekat på att större läkemedelsbolag under de senaste åren har förvärvat, inlicenserat och kommersialiserat ett antal nya ögonläkemedel, men att behovet av ytterligare läkemedel för behandling av ögonsjukdomar ändå är stort. Torra ögon är ett område med stor marknadspotential och endast ett fåtal receptbelagda terapier.

Bara den senaste tiden har jag fått flera exempel på att det vi gör på Redwood Pharma väcker de stora bolagens intresse. Vi har blivit kontaktade av några sådana aktörer som uttryckt önskemål om att få veta mer eller att sondera förutsättningarna för ett framtida samarbete. Detta är naturligtvis väldigt glädjande och ett kvitto på att det vi gör är rätt.”
För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2017.

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2017-10-02