Redwood Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké 2016

Redwood Pharma AB (publ), Bokslutskommuniké 2016
januari – december 2016

Perioden 1 januari – 31 december 2016
• Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -8 738 (-166) Tkr.

• Resultat per aktie för perioden var -1,75 (-14,90) kr.

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2016
• Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr.

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 884 (-16) Tkr.

Väsentliga händelser under rapportperioden
• Bolaget tog vid två nyemissioner in totalt 22,4 Mkr före emissionskostnader, som möjliggör utvecklingen av RP101, Redwood Pharmas första läkemedelskandidat fram till klinisk utveckling.

• Notering av bolaget på AktieTorget den 15 juni under kortnamnet REDW.

• Bolaget har under perioden inlett ett samarbete med SP Process Development i Södertälje för vidareutveckling av RP101.

• Patentet för IntelliGel®-plattformen godkändes i Japan. Godkännandet öppnar upp en stor ögonmarknad för Redwood Pharma.

• Redwood Pharma anlitade Ulf Björklund som Chief Medical Officer. Ulf har en gedigen erfarenhet från klinisk utveckling av läkemedel, bl.a. Xalatan – Sveriges mest kända läkemedel för behandling av glaukom.

• IntelliGel®-plattformen visade positiva resultat i in vitro-test. Vidareutvecklingen av företagets projekt mot torra ögon fortgår därmed enligt plan.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
• Redwood Pharma utvecklade en process för tillverkning av läkemedlet RP101 inför kommande säkerhetsstudier.

• Bolaget har anlitat Associate Professor Gerhard Garhöfer som medicinsk rådgivare. Garhöfer forskar aktivt inom oftalmologi vid Wiens Medicinska Universitet och har jobbat med kliniska prövningar samt regulatoriska frågorställningar under lång tid.

VD har ordet
”Vårt fokus ligger nu på att fortsätta utvecklingsarbetet och genomföra nödvändiga kliniska studier. Parallellt med detta räknar vi också med att intensifiera vårt arbete med affärsutveckling”

2016 har varit ett spännande och händelserikt år för Redwood Pharma. Bolaget listades på Aktietorget i juni och den emissionslikvid vi då tillfördes möjliggjorde att utvecklingen av vår första läkemedelskandidat RP101 kunde sätta högsta fart. Nu till våren startar de toxikologiska försöken och i höst planerar vi för de kliniska FAS II studierna. Det är med glädje jag kan konstatera att vårt utvecklingsarbete alltjämt löper planenligt.

De tester och det formuleringsarbete som gjorts visar att det finns en stor potential att använda drug deliveryplattformen IntelliGel® inom olika ögonmediciner. Arbetet har också visat att IntelliGel® och vår aktiva substans inom RP101 passar bra ihop och kan tillverkas tillsammans.

Marknaden har vid ett flertal tillfällen under året bekräftat att det finns stora behov av nya ögonläkemedel som på ett mer användarvänligt sätt kan frisätta läkemedel under kontrollerande former. Under året har vi deltagit i ett flertal konferenser runt om i världen. Den ledande internationella konferensen TFOS i Montpellier i Frankrike i september fokuserade uteslutande på torra ögon och kvinnors problem. Redwood Pharmas utvecklingsprojekt med RP101 rönte där ett stort intresse. Marknaden har också visat stort intresse för IntelliGel®.

Under året har IntelliGel® erhållit patentgodkännande i Japan vilket gör att det landet kan läggas till listan över särskilt intressanta marknader för RP101. Vidare har ett samarbete med SPPD i Södertälje inletts, vilket resulterat i att processen för tillverkning av RP101 färdigställts.

Vårt nätverk av experter har också vuxit under 2016. Ulf Björklund har utsetts till vår medicinska chef.

Även 2017 kommer att bli ett spännande år. Vårt fokus ligger nu på att fortsätta utvecklingsarbetet och genomföra nödvändiga kliniska studier. Parallellt med detta räknar vi också med att intensifiera vårt arbete med affärsutveckling.

Martin Vidaeus,
VD Redwood Pharma
För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.se

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017.
Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel® kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

Läs hela bokslutskommunikén här: Redwood Pharma Bokslutskommuniké 2016
För mer information besök: www.redwoodpharma.se

2017-02-15