RSS

 • Redwood Pharma genomför företrädesemission av units

  Den 18 maj 2017 beslutade styrelsen i Redwood Pharma AB (publ) att genomföra en emission av så kallade units med företrädesrätt för befintliga ägare. Emissionen kan tillföra Redwood Pharma upp till 24,2 mkr före emissionskostnader, varav 13,2 mkr initialt och ytterligare upp till 11,0 mkr vid full teckning av teckningsoptionerna. Företrädesemissionen är säkerställd till lägst […]

 • Kommuniké från årsstämma i Redwood Pharma AB den 15 maj 2017

  Redwood Pharma AB (publ) höll under måndagen den 15 maj 2017 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställelse av balans- och resultaträkning Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna. Dispositioner beträffande bolagets resultat Årsstämman beslutade efter beaktande av årets förlust om 8 737 605 kronor att till förfogande stående vinstmedel om 10 714 […]

 • Redwood Pharma: Delårsrapport januari – mars 2017

  Perioden 1 januari – 31 mars 2017 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 704 (-1 463) Tkr • Resultat per aktie för perioden var -0,74 (-3,65) kr Väsentliga händelser under rapportperioden • Redwood Pharma färdigställde utvecklingen av en process för tillverkning av läkemedlet RP101 […]

 • Kallelse till årsstämma i Redwood Pharma

  Aktieägarna i Redwood Pharma AB (publ), org.nr 556885-1280, kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2017 kl. 16.00 i City Conference Centre, Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm. Anmälan m.m. För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 maj 2017. Aktieägare som […]

 • Redwood Pharma inleder toxikologiska säkerhetsstudier för RP101

  Redwood Pharma AB (publ) inleder nu toxikologiska säkerhetsstudier inom ramen för läkemedelsprojektet RP101. Resultaten ska närmast användas i bolagets ansökan för tillstånd att genomföra kliniska Fas II försök, vilket utgör nästa steg i utvecklingen av RP101. Projektet fortsätter att löpa planenligt. Under 2017 kommer bolagets läkemedelsprojekt RP101, utvecklingen av en terapi mot kronisk torra ögon, […]

 • Nytt amerikanskt patent godkänt

  Redwood Pharmas licensgivare, Broda Technologies, har fått ett ytterligare patent godkänt i USA för IntelliGel®-plattformen. Det nya patentet gäller som längst till 21 mars 2031 och innebär en förstärkning av skyddet kring IntelliGel, som därmed blir ännu mer intressant på den amerikanska marknaden för receptbelagda läkemedel som appliceras på ögat. Den amerikanska marknaden värderades 2015 […]

 • Redwood Pharma AB (publ) Bokslutskommuniké 2016

  Redwood Pharma AB (publ), Bokslutskommuniké 2016 januari – december 2016 Perioden 1 januari – 31 december 2016 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr. • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -8 738 (-166) Tkr. • Resultat per aktie för perioden var -1,75 (-14,90) kr. Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2016 […]

 • Ögonexpert till Redwood Pharma

  Inför kommande kliniska läkemedelsprövningar med RP101 har Redwood Pharma AB (publ) utsett Associate Professor Gerhard Garhöfer vid Wiens Medicinska Universitet till medicinsk rådgivare. Professor Garhöfer är en av de ledande ögonexperterna i Europa och har stor erfarenhet av att behandla patienter med torra ögon. Professor Garhöfer forskar aktivt inom oftalmologi, okulär farmakologi och diagnostik vid […]

 • Träffa oss när Redwood Pharma presenterar

  Redwood Pharma AB (publ), ett bolag som utvecklar ögonmediciner där det uppstår stort marknadsbehov, meddelar att bolaget skall presentera vid åtminstone tre tillfällen i Sverige under 2017. Stockholm Corporate Finance Life Science & Healthcare seminarium Operaterrassen, Stockholm 22 mars 2017, kl. 8.00 www.stockholmcorp.se/life-science-healthcare-seminarium Aktiespararna/Redeye Småbolagsdagen Stockholm 12 juni 2017 www.aktiespararna.se (livesändning) Aktiespararnas Aktiedag Stockholm 11 […]