RSS

 • Sista dag för handel i Redwood Pharmas teckningsoption

  Sista dag för handel: Sista dag för handel i Redwood Pharmas teckningsoptioner, TO1 är den 29 augusti 2017. Teckningstid: Perioden under vilken teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner TO1 startade den 1 juni 2017 och pågår fram till den 31 augusti 2017.   För ytterligare information Martin Vidaeus – VD Telefon: 070-232 29 29 […]

 • Sista dag för handel med BTU i Redwood Pharma samt första dag för handel i TO 2

  Redwood Pharma AB (publ.) (”Redwood” eller “Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 2 965 745 aktier samt 2 965 745 teckningsoptioner (TO 2). 31 juli 2017 är den sista dagen för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) och stoppdag är den 2 augusti 2017. Leverans av nya aktier kommer att ske den 4 augusti 2017. […]

 • Redwood Pharma tecknar avtal om GMP-produktion

  Redwood Pharma har tecknat avtal med CARBOGEN AMCIS, som är en av de ledande leverantörerna av tjänster inom läkemedelsutveckling. CARBOGEN AMCIS ska bistå Redwood Pharma med produktion av läkemedelskandidaten RP101 för de kommande kliniska studierna. Som ett led i Redwood Pharmas aktiviteter mot klinisk prövning av RP101 i patienter med torra ögon har CARBOGEN AMCIS […]

 • Utfall i Redwood Pharmas emission

  Företrädesmissionen av units i Redwood Pharma AB (publ) (”Bolaget”), för vilken teckningsperioden avslutades den 20 juni 2017, har tecknats till 74 %. Utfall i emissionen Sammanlagt har 1 782 843 units, motsvarande 45 % av de units som erbjudits i företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter. Därutöver har anmälan om teckning utan stöd av uniträtter […]

 • Redwood Pharma presenterar på Småbolagsdagen 12 juni 2017

  Den 12 juni presenterar Martin Vidaeus VD, Redwood Pharma AB (publ) och den senaste utvecklingen i bolaget på Sheraton Hotel i Stockholm. Presentationen livesänds och kan följas på www.smabolagsdagen.net Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på www.smabolagsdagen.net   För ytterligare information Martin Vidaeus – VD Telefon: 070-232 29 29 E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com   Om […]

 • Redwood Pharma startar produktion av den aktiva substansen i RP101 till Fas II-studierna

  Läkemedel som ska användas för kliniska prövningar är hårt reglerade. Nu startar den regulatoriskt reglerade tillverkningen av den aktiva substansen i RP101 som ska användas i de kliniska Fas II-studierna som planeras starta i höst. RP101 är en ny behandlingsterapi mot torra ögon främst för kvinnor efter klimakteriet. Material för kliniska studier är hårt reglerade. […]

 • Redwood Pharma genomför företrädesemission av units

  Den 18 maj 2017 beslutade styrelsen i Redwood Pharma AB (publ) att genomföra en emission av så kallade units med företrädesrätt för befintliga ägare. Emissionen kan tillföra Redwood Pharma upp till 24,2 mkr före emissionskostnader, varav 13,2 mkr initialt och ytterligare upp till 11,0 mkr vid full teckning av teckningsoptionerna. Företrädesemissionen är säkerställd till lägst […]

 • Kommuniké från årsstämma i Redwood Pharma AB den 15 maj 2017

  Redwood Pharma AB (publ) höll under måndagen den 15 maj 2017 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställelse av balans- och resultaträkning Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna. Dispositioner beträffande bolagets resultat Årsstämman beslutade efter beaktande av årets förlust om 8 737 605 kronor att till förfogande stående vinstmedel om 10 714 […]

 • Redwood Pharma: Delårsrapport januari – mars 2017

  Perioden 1 januari – 31 mars 2017 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 704 (-1 463) Tkr • Resultat per aktie för perioden var -0,74 (-3,65) kr Väsentliga händelser under rapportperioden • Redwood Pharma färdigställde utvecklingen av en process för tillverkning av läkemedlet RP101 […]

 • Kallelse till årsstämma i Redwood Pharma

  Aktieägarna i Redwood Pharma AB (publ), org.nr 556885-1280, kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2017 kl. 16.00 i City Conference Centre, Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm. Anmälan m.m. För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 maj 2017. Aktieägare som […]